SNP Profiles of "GU 168 /H"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-03-023-2-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
2. _GC-03-023-2-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
3. _GC-03-023-2-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
4. _GC-03-023-2-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
5. _GC-03-023-2-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
6. _GC-03-023-2-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
7. _GC-03-023-2-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
8. _GC-03-023-2-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
9. _GC-03-023-2-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
10. _GC-03-023-2-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
11. _GC-03-023-2-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCCT___
12. _GC-03-23-2-12
______GGCCTT___GG______GGAACCAA___
13. _3212_2
______GG___TT___________________________
14. _3212_3
______GG___TT___________________________
15. _3212_4
______GG___TT___________________________
16. _3212_6
______GG___TT___________________________
17. _3212_13
______GG___TT___________________________
18. _3212_15
______GG___TT___________________________
19. _3212_1_>_FP
______GG___TT___________________________
20. _3212_10_>_F
______GG___TT___________________________
21. _3212_12_>_F
______GG___TT___________________________
22. _3212_7_>_FP
______GG___TT___________________________
23. _3212_16
______GG___TT___________________________
24. _RUQ_223
TTAA_________TT___CCGG____________TT
25. _RUQ_223
______________________________TTCC______
26. _RUQ_223
______GG___AT___________________________
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-03-023-2-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
2. _GC-03-023-2-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
3. _GC-03-023-2-12
______TTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
4. _GC-03-023-2-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
5. _GC-03-023-2-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
6. _GC-03-023-2-12
___AATT___AAGG______AA___CCGGGGCC
7. _GC-03-023-2-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
8. _GC-03-023-2-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
9. _GC-03-023-2-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
10. _GC-03-023-2-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
11. _GC-03-023-2-12
___ACTTCCAAGG______AA___CCAAGGCC
12. _GC-03-23-2-12
___AAAAAATTGG______AA___GGGGGGGG
13. _3212_2
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
14. _3212_3
______TTTT____________AA___CCGG___CC
15. _3212_4
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
16. _3212_6
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
17. _3212_13
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
18. _3212_15
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
19. _3212_1_>_FP
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
20. _3212_10_>_F
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
21. _3212_12_>_F
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
22. _3212_7_>_FP
___AATT_______________AA___CCGG___CC
23. _3212_16
___ACTTCC____________AA___CCAA___CC
24. _RUQ_223
AAAA____________CCGG___GG___GG______
25. _RUQ_223
___AATTTT___GG______AA___CCGG___CC
26. _RUQ_223
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-03-023-2-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
2. _GC-03-023-2-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
3. _GC-03-023-2-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
4. _GC-03-023-2-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
5. _GC-03-023-2-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
6. _GC-03-023-2-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
7. _GC-03-023-2-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
8. _GC-03-023-2-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
9. _GC-03-023-2-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
10. _GC-03-023-2-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
11. _GC-03-023-2-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAA
12. _GC-03-23-2-12
______TTGG___GGAAAAGG___GGTTGG___
13. _3212_2
__________________AA_________GG______GG
14. _3212_3
__________________AA_________GG______GG
15. _3212_4
__________________AA_________GG______GG
16. _3212_6
__________________AA_________GG______GG
17. _3212_13
__________________AA_________GG______GG
18. _3212_15
__________________AA_________GG______GG
19. _3212_1_>_FP
__________________AA_________GG______GG
20. _3212_10_>_F
__________________AA_________GG______GG
21. _3212_12_>_F
__________________AA_________GG______GG
22. _3212_7_>_FP
__________________AA_________GG______GG
23. _3212_16
__________________AA_________GG______AA
24. _RUQ_223
CCAA___GGAA____________TT____________
25. _RUQ_223
_________GG___GGAA_______________CCAG
26. _RUQ_223
__________________AA_________AG______AG
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-03-023-2-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
2. _GC-03-023-2-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
3. _GC-03-023-2-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
4. _GC-03-023-2-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
5. _GC-03-023-2-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
6. _GC-03-023-2-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
7. _GC-03-023-2-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
8. _GC-03-023-2-12
______CC___AACC___GGGGGG______CCCC
9. _GC-03-023-2-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
10. _GC-03-023-2-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
11. _GC-03-023-2-12
______CC___CCTT___GGTTAACC___CCTT
12. _GC-03-23-2-12
AA___CC___AA______GGCCGGCC___CCGG
13. _3212_2
____________AACC______GG___CC___CC___
14. _3212_3
____________AACC______GG___CC___CC___
15. _3212_4
____________AACC______GG___CC___CC___
16. _3212_6
____________AACC______GG___CC___CC___
17. _3212_13
____________AACC______GG___CC___CC___
18. _3212_15
____________AACC______GG___CC___CC___
19. _3212_1_>_FP
____________AACC______GG___CC___CC___
20. _3212_10_>_F
____________AACC______GG___CC___CC___
21. _3212_12_>_F
____________AACC______GG_________CC___
22. _3212_7_>_FP
____________AACC______GG___CC___CC___
23. _3212_16
____________CCTT______TT___CC___CC___
24. _RUQ_223
___CC___CCAA___AG_________CCTTCCCC
25. _RUQ_223
____________AACC______GG___CC___CCCC
26. _RUQ_223
____________AACC______GG___CC___CC___
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-03-023-2-12
AACC_________AGAA___AACCCCGGAA___
2. _GC-03-023-2-12
AACC_________AGAA___AACCCCGGAA___
3. _GC-03-023-2-12
AACC_________AGAA___AACCCCGGAA___
4. _GC-03-023-2-12
AACC_________AGAA___AACCCCGGAA___
5. _GC-03-023-2-12
AACC_________AGAA___AACCCCGGAA___
6. _GC-03-023-2-12
AACC_________AGAA___AACCCCGGAA___
7. _GC-03-023-2-12
AACC_________AGAA___AACCCCGGAA___
8. _GC-03-023-2-12
AACC_________AGAA___AACCCCGGAA___
9. _GC-03-023-2-12
AACC_________AGAA___AACCCCGGAA___
10. _GC-03-023-2-12
AACC_________AGAA___AACCCCGGAA___
11. _GC-03-023-2-12
AATT_________GGAA___AATTCCGGGG___
12. _GC-03-23-2-12
___GG____________AG___AA______CCAA___
13. _3212_2
___CC_________AG_______________GG______
14. _3212_3
___CC_________AG_______________GG______
15. _3212_4
___CC_________AG_______________GG______
16. _3212_6
___CC_________AG_______________GG______
17. _3212_13
___CC_________AG_______________GG______
18. _3212_15
___CC_________AG_______________GG______
19. _3212_1_>_FP
___CC_________AG_______________GG______
20. _3212_10_>_F
___CC_________AG_______________GG______
21. _3212_12_>_F
___CC_________AG_______________GG______
22. _3212_7_>_FP
___CC_________AG_______________GG______
23. _3212_16
___TT_________GG_______________GG______
24. _RUQ_223
______TTGGCCAA___CC______CCGGAACT
25. _RUQ_223
___CC________________________CCGGAA___
26. _RUQ_223
___CC_________AA_______________GG______
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-03-023-2-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
2. _GC-03-023-2-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
3. _GC-03-023-2-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
4. _GC-03-023-2-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
5. _GC-03-023-2-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
6. _GC-03-023-2-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
7. _GC-03-023-2-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
8. _GC-03-023-2-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
9. _GC-03-023-2-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
10. _GC-03-023-2-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
11. _GC-03-023-2-12
TTTTTT___AA___GG___GGCCCCCC___TT
12. _GC-03-23-2-12
CCAAAA___AA___CCGGCC___GGGGGGGG
13. _3212_2
________________________GG___CC______CC
14. _3212_3
________________________GG___CC______CC
15. _3212_4
________________________GG___CC______CC
16. _3212_6
________________________GG___CC______CC
17. _3212_13
________________________GG___CC______CC
18. _3212_15
________________________GG___CC______CC
19. _3212_1_>_FP
________________________GG___CC______CC
20. _3212_10_>_F
________________________GG___CC______CC
21. _3212_12_>_F
________________________GG___CC______CC
22. _3212_7_>_FP
________________________GG___CC______CC
23. _3212_16
________________________GG___CC______TT
24. _RUQ_223
_________TTAAAACC___GG_________GG___
25. _RUQ_223
______TT___AA_________GGCCCC_________
26. _RUQ_223
________________________GG___CC______CC
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1. _GC-03-023-2-12
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
2. _GC-03-023-2-12
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
3. _GC-03-023-2-12
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
4. _GC-03-023-2-12
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
5. _GC-03-023-2-12
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
6. _GC-03-023-2-12
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
7. _GC-03-023-2-12
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
8. _GC-03-023-2-12
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
9. _GC-03-023-2-12
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
10. _GC-03-023-2-12
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
11. _GC-03-023-2-12
CCCC___AATTGGTT______TTCC___CCAA
12. _GC-03-23-2-12
GGGG___AAGGGG_________AA______GGGG
13. _3212_2
GG______AACCGG__________________CCGG
14. _3212_3
GG______AACCGG__________________CCGG
15. _3212_4
GG______AACCGG__________________CCGG
16. _3212_6
GG______AACCGG__________________CCGG
17. _3212_13
GG______AACCGG__________________CCGG
18. _3212_15
GG______AACCGG__________________CCGG
19. _3212_1_>_FP
GG______AACCGG__________________CCGG
20. _3212_10_>_F
GG______AACCGG__________________CCGG
21. _3212_12_>_F
GG______AACCGG__________________CCGG
22. _3212_7_>_FP
GG______AACCGG__________________CCGG
23. _3212_16
CC______AATTGG__________________CCAA
24. _RUQ_223
______CC______AGCCTTAA______TT___GG
25. _RUQ_223
_______________AGCC_______________CC___
26. _RUQ_223
GG______AACTAG__________________CCGG
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
1. _GC-03-023-2-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
2. _GC-03-023-2-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
3. _GC-03-023-2-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
4. _GC-03-023-2-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
5. _GC-03-023-2-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
6. _GC-03-023-2-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
7. _GC-03-023-2-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
8. _GC-03-023-2-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
9. _GC-03-023-2-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
10. _GC-03-023-2-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
11. _GC-03-023-2-12
GGAACCAA___TTTTTTTTCCGG_________
12. _GC-03-23-2-12
CCAAGGGG_________AAGG___AA_________
13. _3212_2
___AA____________CC______CC____________
14. _3212_3
___AA____________CC______CC____________
15. _3212_4
___AA____________CC______CC____________
16. _3212_6
___AA____________CC______CC____________
17. _3212_13
___AA____________CC______CC____________
18. _3212_15
___AA____________CC______CC____________
19. _3212_1_>_FP
___AA____________CC______CC____________
20. _3212_10_>_F
___AA____________CC______CC____________
21. _3212_12_>_F
___AA____________CC______CC____________
22. _3212_7_>_FP
___AA____________CC______CC____________
23. _3212_16
___AA____________TT______CC____________
24. _RUQ_223
____________TT___CC____________TTAATT
25. _RUQ_223
GG______GG___TT________________________
26. _RUQ_223
___AA____________CC______CC____________
 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1. _GC-03-023-2-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
2. _GC-03-023-2-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
3. _GC-03-023-2-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
4. _GC-03-023-2-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
5. _GC-03-023-2-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
6. _GC-03-023-2-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
7. _GC-03-023-2-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
8. _GC-03-023-2-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
9. _GC-03-023-2-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
10. _GC-03-023-2-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
11. _GC-03-023-2-12
CCTTCC______TT___GG______TTTTCTGG
12. _GC-03-23-2-12
___AAAA______AA___GG______AAGGGGGG
13. _3212_2
___TTTT_____________________TT___CCCC
14. _3212_3
___TTTT_____________________TT___CCCC
15. _3212_4
___TTTT_____________________TT___CCCC
16. _3212_6
___TTTT_____________________TT___CCCC
17. _3212_13
___TTTT_____________________TT___CCCC
18. _3212_15
___TTTT_____________________TT___CCCC
19. _3212_1_>_FP
___TTTT_____________________TT___CCCC
20. _3212_10_>_F
___TTTT_____________________TT___CCCC
21. _3212_12_>_F
___TTTT_____________________TT___CCCC
22. _3212_7_>_FP
___TTTT_____________________TT___CCCC
23. _3212_16
___TTCC_____________________TT___CTGG
24. _RUQ_223
___TT___GGTT_________AAGG_________GG
25. _RUQ_223
___TT_________TT_______________CCCCGG
26. _RUQ_223
___TTTT_________CC_________TT___CCGG
 127 128 129 130 131 132 133 134 135      
1. _GC-03-023-2-12
GGCC______CCGGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_X
2. _GC-03-023-2-12
GGCC______CCGGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_X
3. _GC-03-023-2-12
GGCC______CCGGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_X
4. _GC-03-023-2-12
GGCC______CCGGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_X
5. _GC-03-023-2-12
GGCC______CCGGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_X
6. _GC-03-023-2-12
GGCC______CCGGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_X
7. _GC-03-023-2-12
GGCC______CCGGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_X
8. _GC-03-023-2-12
GGCC______CCGGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_X
9. _GC-03-023-2-12
GGCC______CCGGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_X
10. _GC-03-023-2-12
GGCC______CCGGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_X
11. _GC-03-023-2-12
AATT______CCAAAAAAAAX_XX_XX_XX_XX_X
12. _GC-03-23-2-12
GGGG______CC___CCAACCX_XX_XX_XX_XX_X
13. _3212_2
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
14. _3212_3
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
15. _3212_4
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
16. _3212_6
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
17. _3212_13
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
18. _3212_15
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
19. _3212_1_>_FP
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
20. _3212_10_>_F
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
21. _3212_12_>_F
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
22. _3212_7_>_FP
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
23. _3212_16
AATT_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
24. _RUQ_223
______TTAA_______________X_XX_XX_XX_XX_X
25. _RUQ_223
AG________________________X_XX_XX_XX_XX_X
26. _RUQ_223
AGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._GU_168_/H GC-03-023-2-12
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP4
 Mars, 2018
2._GU_168_/H GC-03-023-2-12
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
3._GU_168_/H GC-03-023-2-12
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
4._GU_168_/H GC-03-023-2-12
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
5._GU_168_/H GC-03-023-2-12
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
6._GU_168_/H GC-03-023-2-12
Location: Tree: 7
Notes: 7 > FP3
 Mars, 2018
7._GU_168_/H GC-03-023-2-12
Location: Tree: 10
Notes: 10 > FP1
 Mars, 2018
8._GU_168_/H GC-03-023-2-12
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP3
 Mars, 2018
9._GU_168_/H GC-03-023-2-12
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
10._GU_168_/H GC-03-023-2-12
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018
11._GU_168_/H GC-03-023-2-12
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018
12._GU_168_/H GC-03-23-2-12
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 12, Tree: 2
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018
13._GU_168_/H
Location: 3212 2
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
14._GU_168_/H
Location: 3212 3
 Dapeng Zhang, 2016
15._GU_168_/H
Location: 3212 4
 Dapeng Zhang, 2016
16._GU_168_/H
Location: 3212 6
 Dapeng Zhang, 2016
17._GU_168_/H
Location: 3212 13
 Dapeng Zhang, 2016
18._GU_168_/H
Location: 3212 15
 Dapeng Zhang, 2016
19._GU_168_/H
Location: 3212 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
20._GU_168_/H
Location: 3212 10 > F
 Dapeng Zhang, 2016
21._GU_168_/H
Location: 3212 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016
22._GU_168_/H
Location: 3212 7 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
23._GU_168_/H
Location: 3212 16
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

24._GU_168_/H RUQ 223
 Lambert Motilal, 2023
25._GU_168_/H RUQ 223
 Dapeng Zhang, 2014
26._GU_168_/H RUQ 223
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP13 2TcSNP19 3TcSNP25 4TcSNP28 5TcSNP32
6TcSNP33 7TcSNP42 8TcSNP49 9TcSNP52 10TcSNP60
11TcSNP75 12TcSNP90 13TcSNP122 14TcSNP131 15TcSNP143
16TcSNP144 17TcSNP150 18TcSNP151 19TcSNP154 20TcSNP174
21TcSNP176 22TcSNP189 23TcSNP193 24TcSNP194 25TcSNP226
26TcSNP230 27TcSNP240 28TcSNP242 29TcSNP290 30TcSNP305
31TcSNP316 32TcSNP329 33TcSNP363 34TcSNP364 35TcSNP372
36TcSNP413 37TcSNP418 38TcSNP421 39TcSNP429 40TcSNP430
41TcSNP448 42TcSNP469 43TcSNP497 44TcSNP519 45TcSNP521
46TcSNP522 47TcSNP529 48TcSNP534 49TcSNP546 50TcSNP547
51TcSNP560 52TcSNP561 53TcSNP577 54TcSNP589 55TcSNP591
56TcSNP602 57TcSNP606 58TcSNP619 59TcSNP640 60TcSNP642
61TcSNP644 62TcSNP645 63TcSNP653 64TcSNP660 65TcSNP689
66TcSNP701 67TcSNP702 68TcSNP723 69TcSNP731 70TcSNP739
71TcSNP751 72TcSNP776 73TcSNP799 74TcSNP800 75TcSNP823
76TcSNP835 77TcSNP836 78TcSNP860 79TcSNP872 80TcSNP878
81TcSNP891 82TcSNP894 83TcSNP899 84TcSNP917 85TcSNP929
86TcSNP944 87TcSNP945 88TcSNP953 89TcSNP994 90TcSNP998
91TcSNP999 92TcSNP1010 93TcSNP1019 94TcSNP1034 95TcSNP1041
96TcSNP1053 97TcSNP1060 98TcSNP1062 99TcSNP1063 100TcSNP1075
101TcSNP1096 102TcSNP1111 103TcSNP1112 104TcSNP1126 105TcSNP1144
106TcSNP1149 107TcSNP1156 108TcSNP1165 109TcSNP1175 110TcSNP1205
111TcSNP1230 112TcSNP1237 113TcSNP1242 114TcSNP1253 115TcSNP1270
116TcSNP1275 117TcSNP1293 118TcSNP1309 119TcSNP1350 120TcSNP1383
121TcSNP1401 122TcSNP1404 123TcSNP1414 124TcSNP1439 125TcSNP1442
126TcSNP1458 127TcSNP1484 128TcSNP1520 129TcSNP1524 130TcSNP1527
131Tcm001s00947643 132Tcm002s20575712 133Tcm003s01336581 134Tcm003s07402719 135Tcm006s26664133