SNP Profiles matching ICS 95

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
1._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
2._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
3._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
4._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
5._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
6._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
7._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
8._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
9._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
10._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
11._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
12._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
13._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
14._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
15._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
16._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
17._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
18._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
19._GC-02-2-1-02
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
20._GC-01-128-7-05
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
21._GC-01-128-7-05
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
22._GC-01-128-7-05
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
23._GC-01-128-7-05
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
24._GC-01-128-7-05
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
25._GC-02-002-1-02
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
26._GC-02-002-1-02
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
27._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
28._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
29._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
30._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
31._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
32._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
33._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
34._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
35._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
36._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
37._GC-03-040-4-04
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
38._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
39._ICS_95
CTAGCGTTTTCC__CTCTAAAACTAACT
40._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAA__
41._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
42._GC-02-2-1-02
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAA__
43._GC-01-128-7-05
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
44._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCC__CTCTAAAACTAACT
45._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
46._RUQ_1144
CTAG__TTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
47._ICS_95
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
48._ICS_95
CTAGCGTTTTCC__CTCTAAAACTAACT
49._GC-02-2-1-02
CTAGCGTTTTCC__CTCTAAAACTAACT
50._GC-03-039-4-03
CTAGCGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
51._ICS_95
__AGCGTTTTCC__CTCTAAAA__AA__
52._GC-02-2-1-02
__AGCGTTTTCC__CTCTAAAA__AA__
53._RUQ_1144
__AGCGTT____GT________CTAA__
54._ICS_95
CTAGGGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
55._ICS_95
CTAGGGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
56._ICS_95
CTAGGGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
57._ICS_95
CTAGGGTTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
58._ICS_6
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
59._GC-08-049-1-60
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
60._ICS_39
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
61._ICS_39
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
62._ICS_39
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
63._ICS_39
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
64._ICS_39
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
65._ICS_39
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
66._ICS_40
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
67._ICS_40
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
68._ICS_40
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
69._ICS_40
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
70._ICS_40
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
71._ICS_48
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
72._ICS_48
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
73._ICS_48
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
74._ICS_48
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
75._ICS_48
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
76._ICS_48
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
77._ICS_48
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
78._ICS_48
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
79._ICS_6
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
80._ICS_6
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
81._ICS_6
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
82._ICS_6
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
83._ICS_6
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
84._ICS_6
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
85._ICS_9
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
86._ICS_9
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
87._GC-01-85-5-02
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
88._GC-01-85-5-02
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
89._GC-01-85-5-02
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
90._GC-01-085-5-02
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
91._GC-01-085-5-02
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
92._GC-01-085-5-02
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
93._GC-01-106-6-03
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
94._GC-01-106-6-03
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
95._GC-01-106-6-03
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
96._GC-01-106-6-03
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
97._GC-01-106-6-03
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
98._GC-05-078-2-29
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
99._GC-05-078-2-29
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
100._GC-05-078-2-29
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
101._GC-05-078-2-29
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
102._GC-05-120-3-22
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
103._GC-05-120-3-22
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
104._GC-05-120-3-22
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
105._GC-05-120-3-22
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
106._GC-08-049-1-60
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
107._GC-08-049-1-60
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
108._GC-08-049-1-60
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
109._GC-08-049-1-60
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
110._GC-08-049-1-60
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
111._GC-08-049-1-60
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
112._NA
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
113._NA
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
114._RUQ_146
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
115._ICS_39
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
116._ICS_40
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
117._ICS_40
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAA__
118._ICS_40
CTAGCGCTTTCC__CTCTAAAACTAACT
119._ICS_6
CTAGCGCTTT__GTCTCTAAAACTAACT
120._ICS_9
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
121._GC-01-85-5-02
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
122._GC-01-106-6-03
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAA__
123._GC-01-106-6-03
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
124._GC-01-106-6-03
CTAGCGCTTTCC__CTCTAAAACTAACT
125._GC-08-049-1-60
CTAGCGCTTT__GTCTCTAAAACTAACT
126._NA
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
127._UF_668
____CGCTTTCCGTCT__AAAA____CT
128._ICS_40
____GGCTTT__GTCTCTAAAACTAACT
129._NA
CTAGCGTTTTCCGTCCCTAAAACCAACT
130._NA
CTAGCGTTTTCCGTCCCTAAAACCAACT
131._NA
CTAGCGTTTTCCGTCCCTAAAACCAACT
132._EET_399_[ECU]
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
133._SC_1_[COL]
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
134._SC_1_[COL]
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
135._SC_1_[COL]
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
136._SC_1_[COL]
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
137._SC_1_[COL]
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
138._SC_1_[COL]
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
139._GC-01-119-6-16
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
140._GC-01-119-6-16
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
141._GC-01-119-6-16
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
142._GC-01-119-6-16
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
143._GC-01-119-6-16
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
144._GC-01-119-6-16
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
145._UF_12
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
146._UF_12
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
147._UF_12
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
148._UF_12
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
149._UF_667
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
150._UF_667
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
151._UF_667
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
152._UF_667
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
153._UF_668
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
154._UF_668
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
155._UF_668
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
156._UF_668
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
157._UF_676
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
158._UF_676
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
159._UF_676
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
160._UF_676
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
161._UF_677
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
162._UF_677
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
163._UF_677
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
164._UF_677
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
165._UF_677
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
166._UF_677
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
167._GC-05-070-2-21
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
168._GC-05-070-2-21
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
169._GC-05-070-2-21
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
170._GC-05-070-2-21
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
171._GC-05-070-2-21
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
172._GC-08-068-1-90
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
173._GC-08-068-1-90
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
174._GC-08-068-1-90
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
175._GC-08-068-1-90
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
176._GC-08-068-1-90
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
177._GC-08-068-1-90
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
178._GC-08-068-1-90
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
179._GC-01-029-2-06
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
180._GC-01-029-2-06
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
181._GC-01-029-2-06
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
182._GC-01-029-2-06
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
183._GC-01-077-4-13
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
184._GC-01-077-4-13
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
185._GC-01-077-4-13
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
186._GC-01-077-4-13
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
187._GC-08-080-2-03
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
188._GC-08-080-2-03
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
189._GC-08-080-2-03
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
190._GC-08-080-2-03
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
191._GC-01-027-2-04
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
192._GC-01-027-2-04
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
193._GC-01-027-2-04
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
194._GC-01-027-2-04
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
195._GC-01-027-2-04
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
196._GC-01-027-2-04
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
197._UF_667
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
198._UF_677
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
199._UF_676
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
200._RUQ_1432
CTAGCGCTCTCCGTCTCTAAAACTAACT
201._RUQ_55
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
202._RUQ_56
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
203._ICS_39
CTAGGGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
204._ICS_40
CTAGGGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
205._UF_667
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
206._UF_676
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
207._UF_668
__AGCGCTTTCCGTCT__AAAA____CT
208._UF_677
__AGCGCTTTCCGTCT__AAAA____CT
209._UF_668
__AGCGCTTTCCGTCT__AAAA____CT
210._UF_667
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAA__AGCT
211._UF_667
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAA__AGCT
212._UF_667
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
213._UF_668
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
214._GC-08-068-1-90
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
215._GC-01-029-2-06
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAA__AGCT
216._GC-01-029-2-06
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAA__AGCT
217._GC-01-029-2-06
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
218._GC-01-077-4-13
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
219._RUQ_41
CTAG__CTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
220._EET_45_[ECU]
CTAGCGCTTTCCGGTTCTAAAACTAACT
221._GC-04-058-4-09
CTAGCGCTTTCCGGTTCTAAAACTAACT
222._UF_668
CTGGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
223._RUQ_959
CTAGCGCTTTCCGGCTCTAAAACTAACT
224._UF_676
CTAGGGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
225._SC_1_[COL]
CTAGGGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
226._SC_1_[COL]
CTAGGGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
227._UF_12
CTAGGGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
228._UF_667
CTAGCGCTTTCCGTCTCTAAAACTAGCT
229._ICS_48
CTAGGGCTTTCCGTCT__ATAACTAACT
230._UF_12
CTAGGGCTTTCCGTCTTTAAAACTAGCT
231._ICS_60
CTAGGGCTTTCCGGCTCTAAAACTAACT
232._ICS_60
CTAGGGCTTTCCGGCTCTAAAACTAACT
233._ICS_39
CTAGGGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
234._ICS_48
CTAGGGCTTTCCGTCTCTAAAACTAACT
235._ICS_60
__AGGGCTTTCCGGCTCTAAAACTAACT
 1516171819202122232425262728
_Input profile
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
1._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
2._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
3._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
4._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
5._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
6._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
7._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
8._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
9._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
10._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
11._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
12._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
13._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
14._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
15._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
16._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
17._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
18._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
19._GC-02-2-1-02
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
20._GC-01-128-7-05
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
21._GC-01-128-7-05
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
22._GC-01-128-7-05
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
23._GC-01-128-7-05
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
24._GC-01-128-7-05
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
25._GC-02-002-1-02
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
26._GC-02-002-1-02
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
27._GC-03-039-4-03
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
28._GC-03-039-4-03
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
29._GC-03-039-4-03
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
30._GC-03-039-4-03
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
31._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
32._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
33._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
34._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
35._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
36._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
37._GC-03-040-4-04
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
38._ICS_95
__GGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
39._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
40._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
41._ICS_95
AAGGTT__CGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
42._GC-02-2-1-02
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
43._GC-01-128-7-05
AAGGTT__CGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
44._GC-03-039-4-03
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
45._GC-03-039-4-03
__GGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
46._RUQ_1144
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
47._ICS_95
AAGGTTCCCG__CTCCCCGTCTCCAGGG
48._ICS_95
__GGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
49._GC-02-2-1-02
__GGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
50._GC-03-039-4-03
AAGGTTCCCG__CTCCCCGTCTCCAGGG
51._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
52._GC-02-2-1-02
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
53._RUQ_1144
______CCCGTTCTCCCCGTCTCCAG__
54._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
55._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
56._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
57._ICS_95
AAGGTTCCCGTTCTCCCCGTCTCCAGGG
58._ICS_6
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
59._GC-08-049-1-60
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
60._ICS_39
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
61._ICS_39
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
62._ICS_39
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
63._ICS_39
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
64._ICS_39
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
65._ICS_39
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
66._ICS_40
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
67._ICS_40
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
68._ICS_40
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
69._ICS_40
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
70._ICS_40
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
71._ICS_48
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
72._ICS_48
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
73._ICS_48
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
74._ICS_48
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
75._ICS_48
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
76._ICS_48
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
77._ICS_48
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
78._ICS_48
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
79._ICS_6
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
80._ICS_6
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
81._ICS_6
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
82._ICS_6
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
83._ICS_6
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
84._ICS_6
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
85._ICS_9
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
86._ICS_9
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
87._GC-01-85-5-02
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
88._GC-01-85-5-02
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
89._GC-01-85-5-02
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
90._GC-01-085-5-02
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
91._GC-01-085-5-02
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
92._GC-01-085-5-02
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
93._GC-01-106-6-03
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
94._GC-01-106-6-03
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
95._GC-01-106-6-03
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
96._GC-01-106-6-03
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
97._GC-01-106-6-03
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
98._GC-05-078-2-29
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
99._GC-05-078-2-29
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
100._GC-05-078-2-29
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
101._GC-05-078-2-29
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
102._GC-05-120-3-22
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
103._GC-05-120-3-22
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
104._GC-05-120-3-22
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
105._GC-05-120-3-22
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
106._GC-08-049-1-60
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
107._GC-08-049-1-60
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
108._GC-08-049-1-60
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
109._GC-08-049-1-60
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
110._GC-08-049-1-60
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
111._GC-08-049-1-60
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
112._NA
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
113._NA
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
114._RUQ_146
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
115._ICS_39
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
116._ICS_40
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
117._ICS_40
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
118._ICS_40
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
119._ICS_6
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
120._ICS_9
AAGGTTCC__GTCTACCCGTCTCCAGGG
121._GC-01-85-5-02
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
122._GC-01-106-6-03
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
123._GC-01-106-6-03
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
124._GC-01-106-6-03
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
125._GC-08-049-1-60
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
126._NA
AAGGTTCC__GTCTACCCGTCTCCAGGG
127._UF_668
__GGTTCCCGGTCT__CC__CTCC__GG
128._ICS_40
AAGGTTCCCGGTCT__CCGTCTCCAGGG
129._NA
AAGGTTCCCGTTCCCCCCGTCTCCAGGG
130._NA
AAGGTTCCCGTTCCCCCCGTCTCCAGGG
131._NA
AAGGTTCCCGTTCCCCCCGTCTCCAGGG
132._EET_399_[ECU]
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
133._SC_1_[COL]
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
134._SC_1_[COL]
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
135._SC_1_[COL]
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
136._SC_1_[COL]
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
137._SC_1_[COL]
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
138._SC_1_[COL]
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
139._GC-01-119-6-16
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
140._GC-01-119-6-16
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
141._GC-01-119-6-16
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
142._GC-01-119-6-16
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
143._GC-01-119-6-16
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
144._GC-01-119-6-16
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
145._UF_12
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
146._UF_12
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
147._UF_12
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
148._UF_12
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
149._UF_667
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
150._UF_667
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
151._UF_667
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
152._UF_667
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
153._UF_668
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
154._UF_668
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
155._UF_668
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
156._UF_668
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
157._UF_676
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
158._UF_676
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
159._UF_676
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
160._UF_676
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
161._UF_677
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
162._UF_677
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
163._UF_677
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
164._UF_677
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
165._UF_677
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
166._UF_677
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
167._GC-05-070-2-21
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
168._GC-05-070-2-21
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
169._GC-05-070-2-21
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
170._GC-05-070-2-21
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
171._GC-05-070-2-21
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
172._GC-08-068-1-90
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
173._GC-08-068-1-90
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
174._GC-08-068-1-90
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
175._GC-08-068-1-90
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
176._GC-08-068-1-90
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
177._GC-08-068-1-90
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
178._GC-08-068-1-90
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
179._GC-01-029-2-06
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
180._GC-01-029-2-06
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
181._GC-01-029-2-06
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
182._GC-01-029-2-06
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
183._GC-01-077-4-13
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
184._GC-01-077-4-13
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
185._GC-01-077-4-13
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
186._GC-01-077-4-13
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
187._GC-08-080-2-03
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
188._GC-08-080-2-03
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
189._GC-08-080-2-03
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
190._GC-08-080-2-03
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
191._GC-01-027-2-04
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
192._GC-01-027-2-04
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
193._GC-01-027-2-04
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
194._GC-01-027-2-04
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
195._GC-01-027-2-04
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
196._GC-01-027-2-04
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
197._UF_667
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
198._UF_677
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
199._UF_676
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
200._RUQ_1432
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
201._RUQ_55
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
202._RUQ_56
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
203._ICS_39
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
204._ICS_40
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
205._UF_667
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
206._UF_676
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
207._UF_668
__GGTTCCCGGTCTACCC__CTCC__GG
208._UF_677
__GGTTCCCGGTCTACCC__CTCC__GG
209._UF_668
__GGTTCCCGGTCTACCC__CTCC__GG
210._UF_667
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
211._UF_667
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
212._UF_667
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
213._UF_668
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCT__AGGG
214._GC-08-068-1-90
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
215._GC-01-029-2-06
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
216._GC-01-029-2-06
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
217._GC-01-029-2-06
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
218._GC-01-077-4-13
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCT__AGGG
219._RUQ_41
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
220._EET_45_[ECU]
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
221._GC-04-058-4-09
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
222._UF_668
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
223._RUQ_959
AAGGTTCCCGGTCTACCGGTCTCCAGGG
224._UF_676
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
225._SC_1_[COL]
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
226._SC_1_[COL]
AAGGTTCCGGGTCTCCCGGTCTCCAGGG
227._UF_12
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
228._UF_667
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
229._ICS_48
AAGGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
230._UF_12
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGGG
231._ICS_60
AAGGTTCCCGGTCTACCGGTCTCCAGGG
232._ICS_60
AAGGTTCCCGGTCTACCGGTCTCCAGGG
233._ICS_39
AAGGTTCCCGGTCTACCCGTCTCCAGAG
234._ICS_48
AACGTTCCCGTTCTACCGGTCTCCAGGG
235._ICS_60
AAGGTTCCCGGTCTACCGGTCTCCAGGG
 29303132333435363738    
_Input profile
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
1._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
2._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
3._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
4._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
5._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
6._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
7._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
8._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
9._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
10._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
11._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
12._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
13._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
14._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
15._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
16._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
17._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
18._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
19._GC-02-2-1-02
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
20._GC-01-128-7-05
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
21._GC-01-128-7-05
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
22._GC-01-128-7-05
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
23._GC-01-128-7-05
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
24._GC-01-128-7-05
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
25._GC-02-002-1-02
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
26._GC-02-002-1-02
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
27._GC-03-039-4-03
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
28._GC-03-039-4-03
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
29._GC-03-039-4-03
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
30._GC-03-039-4-03
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
31._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
32._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
33._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
34._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
35._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
36._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
37._GC-03-040-4-04
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
38._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
39._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
40._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
41._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
42._GC-02-2-1-02
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
43._GC-01-128-7-05
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
44._GC-03-039-4-03
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
45._GC-03-039-4-03
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
46._RUQ_1144
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
47._ICS_95
ATCT__CGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
48._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
49._GC-02-2-1-02
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
50._GC-03-039-4-03
ATCT__CGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
51._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
52._GC-02-2-1-02
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
53._RUQ_1144
ATCTGGCGACCTGTAC____X_XX_XX_XX_X
54._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
55._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
56._ICS_95
ATCTGGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
57._ICS_95
ATCTGGGGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
58._ICS_6
ATCT__CGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
59._GC-08-049-1-60
ATCT__CGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
60._ICS_39
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
61._ICS_39
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
62._ICS_39
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
63._ICS_39
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
64._ICS_39
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
65._ICS_39
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
66._ICS_40
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
67._ICS_40
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
68._ICS_40
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
69._ICS_40
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
70._ICS_40
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
71._ICS_48
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
72._ICS_48
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
73._ICS_48
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
74._ICS_48
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
75._ICS_48
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
76._ICS_48
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
77._ICS_48
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
78._ICS_48
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
79._ICS_6
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
80._ICS_6
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
81._ICS_6
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
82._ICS_6
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
83._ICS_6
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
84._ICS_6
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
85._ICS_9
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
86._ICS_9
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
87._GC-01-85-5-02
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
88._GC-01-85-5-02
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
89._GC-01-85-5-02
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
90._GC-01-085-5-02
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
91._GC-01-085-5-02
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
92._GC-01-085-5-02
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
93._GC-01-106-6-03
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
94._GC-01-106-6-03
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
95._GC-01-106-6-03
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
96._GC-01-106-6-03
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
97._GC-01-106-6-03
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
98._GC-05-078-2-29
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
99._GC-05-078-2-29
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
100._GC-05-078-2-29
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
101._GC-05-078-2-29
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
102._GC-05-120-3-22
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
103._GC-05-120-3-22
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
104._GC-05-120-3-22
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
105._GC-05-120-3-22
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
106._GC-08-049-1-60
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
107._GC-08-049-1-60
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
108._GC-08-049-1-60
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
109._GC-08-049-1-60
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
110._GC-08-049-1-60
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
111._GC-08-049-1-60
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
112._NA
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
113._NA
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
114._RUQ_146
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
115._ICS_39
ATCTAGCG__CTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
116._ICS_40
ATCTAGCG__CTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
117._ICS_40
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
118._ICS_40
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
119._ICS_6
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
120._ICS_9
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
121._GC-01-85-5-02
ATCTAGCG__CTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
122._GC-01-106-6-03
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
123._GC-01-106-6-03
ATCTAGCG__CTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
124._GC-01-106-6-03
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
125._GC-08-049-1-60
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
126._NA
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
127._UF_668
__CTAG__AC__GTACATGGX_XX_XX_XX_X
128._ICS_40
__CTAG__AC__GTACATGGX_XX_XX_XX_X
129._NA
ATCTGGCGACCCTTACATGGX_XX_XX_XX_X
130._NA
ATCTGGCGACCCTTACATGGX_XX_XX_XX_X
131._NA
ATCTGGCGACCCTTACATGGX_XX_XX_XX_X
132._EET_399_[ECU]
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
133._SC_1_[COL]
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
134._SC_1_[COL]
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
135._SC_1_[COL]
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
136._SC_1_[COL]
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
137._SC_1_[COL]
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
138._SC_1_[COL]
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
139._GC-01-119-6-16
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
140._GC-01-119-6-16
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
141._GC-01-119-6-16
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
142._GC-01-119-6-16
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
143._GC-01-119-6-16
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
144._GC-01-119-6-16
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
145._UF_12
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
146._UF_12
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
147._UF_12
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
148._UF_12
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
149._UF_667
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
150._UF_667
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
151._UF_667
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
152._UF_667
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
153._UF_668
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
154._UF_668
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
155._UF_668
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
156._UF_668
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
157._UF_676
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
158._UF_676
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
159._UF_676
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
160._UF_676
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
161._UF_677
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
162._UF_677
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
163._UF_677
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
164._UF_677
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
165._UF_677
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
166._UF_677
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
167._GC-05-070-2-21
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
168._GC-05-070-2-21
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
169._GC-05-070-2-21
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
170._GC-05-070-2-21
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
171._GC-05-070-2-21
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
172._GC-08-068-1-90
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
173._GC-08-068-1-90
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
174._GC-08-068-1-90
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
175._GC-08-068-1-90
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
176._GC-08-068-1-90
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
177._GC-08-068-1-90
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
178._GC-08-068-1-90
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
179._GC-01-029-2-06
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
180._GC-01-029-2-06
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
181._GC-01-029-2-06
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
182._GC-01-029-2-06
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
183._GC-01-077-4-13
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
184._GC-01-077-4-13
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
185._GC-01-077-4-13
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
186._GC-01-077-4-13
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
187._GC-08-080-2-03
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
188._GC-08-080-2-03
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
189._GC-08-080-2-03
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
190._GC-08-080-2-03
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
191._GC-01-027-2-04
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
192._GC-01-027-2-04
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
193._GC-01-027-2-04
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
194._GC-01-027-2-04
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
195._GC-01-027-2-04
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
196._GC-01-027-2-04
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
197._UF_667
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
198._UF_677
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
199._UF_676
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
200._RUQ_1432
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
201._RUQ_55
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
202._RUQ_56
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
203._ICS_39
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
204._ICS_40
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
205._UF_667
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
206._UF_676
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
207._UF_668
ATCTAG__ACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
208._UF_677
ATCTAG__ACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
209._UF_668
ATCTAG__ACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
210._UF_667
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
211._UF_667
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
212._UF_667
ATCTAG__ACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
213._UF_668
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
214._GC-08-068-1-90
AT__AGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
215._GC-01-029-2-06
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
216._GC-01-029-2-06
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
217._GC-01-029-2-06
ATCTAG__ACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
218._GC-01-077-4-13
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
219._RUQ_41
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
220._EET_45_[ECU]
ATCTGGCGACCTGGACATGGX_XX_XX_XX_X
221._GC-04-058-4-09
ATCTGGCGACCTGGACATGGX_XX_XX_XX_X
222._UF_668
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
223._RUQ_959
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
224._UF_676
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
225._SC_1_[COL]
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
226._SC_1_[COL]
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
227._UF_12
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
228._UF_667
ATCTAGGGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
229._ICS_48
ATCTAG__ACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
230._UF_12
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
231._ICS_60
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
232._ICS_60
ATCTAGCGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
233._ICS_39
ATCTAGGGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
234._ICS_48
ATCTAGGGACCTGTACATGGX_XX_XX_XX_X
235._ICS_60
ATCTAGCG__CTGTACATGGX_XX_XX_XX_X

Input profile: ICS_95

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 15
 Dapeng Zhang, 2016

1._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 13
 Dapeng Zhang, 2016

2._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 11
 Dapeng Zhang, 2016

3._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 9
 Dapeng Zhang, 2016

4._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 5
 Dapeng Zhang, 2016

5._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 3
 Dapeng Zhang, 2016

6._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3404 1
 Dapeng Zhang, 2016

7._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 14
 Dapeng Zhang, 2016

8._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 10
 Dapeng Zhang, 2016

9._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 5
 Dapeng Zhang, 2016

10._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 1
 Dapeng Zhang, 2016

11._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

12._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 16
 Dapeng Zhang, 2016

13._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 9
 Dapeng Zhang, 2016

14._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 6
 Dapeng Zhang, 2016

15._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 5
 Dapeng Zhang, 2016

16._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 4
 Dapeng Zhang, 2016

17._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 3
 Dapeng Zhang, 2016

18._ICS_95

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 2
 Dapeng Zhang, 2016

19._ICS_95 GC-02-2-1-02

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL2
Notes: PL2 FP2
 Mars, 2018

20._ICS_95 GC-01-128-7-05

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

21._ICS_95 GC-01-128-7-05

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

22._ICS_95 GC-01-128-7-05

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

23._ICS_95 GC-01-128-7-05

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

24._ICS_95 GC-01-128-7-05

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

25._ICS_95 GC-02-002-1-02

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

26._ICS_95 GC-02-002-1-02

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

27._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

28._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

29._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

30._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

31._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

32._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

33._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

34._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

35._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

36._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

37._ICS_95 GC-03-040-4-04

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

38._ICS_95

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 7
 Dapeng Zhang, 2016

39._ICS_95

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 3
 Dapeng Zhang, 2016

40._ICS_95

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 13 > F
 Dapeng Zhang, 2016

41._ICS_95

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1705 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

42._ICS_95 GC-02-2-1-02

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL13
Notes: PL13 FP13
 Mars, 2018

43._ICS_95 GC-01-128-7-05

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

44._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

45._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

46._ICS_95 RUQ_1144

identical
37 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

47._ICS_95

identical
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3403 12
 Dapeng Zhang, 2016

48._ICS_95

identical
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

49._ICS_95 GC-02-2-1-02

identical
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL3
Notes: PL3 FP1
 Mars, 2018

50._ICS_95 GC-03-039-4-03

identical
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

51._ICS_95

identical
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 2102 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

52._ICS_95 GC-02-2-1-02

identical
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 2, Block: 1, Rep: 2, Tree: PL1
Notes: PL1 FP4
 Mars, 2018

53._ICS_95 RUQ_1144

identical
24 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

54._ICS_95

98.7 %
38 shared markers

Estation Experimental Tropical Pichilingue, Ecuador
 Dapeng Zhang, 2016

55._ICS_95

98.7 %
38 shared markers

Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG), Ghana
Location: P26 56
 Dapeng Zhang, 2016

56._ICS_95

98.7 %
38 shared markers

Malaysian Cocoa Board (MCB), Malaysia
Location: Row 10 C0204 2A
 Dapeng Zhang, 2016

57._ICS_95

97.4 %
38 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: San Juan Block1
 Dapeng Zhang, 2016

58._ICS_6

95.9 %
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 6
 Dapeng Zhang, 2016

59._ICS_6 GC-08-049-1-60

95.9 %
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

60._ICS_39

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 PL5 FP
 Dapeng Zhang, 2016

61._ICS_39

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 PL15 F
 Dapeng Zhang, 2016

62._ICS_39

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 PL14 F
 Dapeng Zhang, 2016

63._ICS_39

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 16
 Dapeng Zhang, 2016

64._ICS_39

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 12
 Dapeng Zhang, 2016

65._ICS_39

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1502 9
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

66._ICS_40

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 13
 Dapeng Zhang, 2016

67._ICS_40

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 11
 Dapeng Zhang, 2016

68._ICS_40

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 6
 Dapeng Zhang, 2016

69._ICS_40

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 4
 Dapeng Zhang, 2016

70._ICS_40

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1603 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

71._ICS_48

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5322 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

72._ICS_48

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5322 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

73._ICS_48

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5322 4
 Dapeng Zhang, 2016

74._ICS_48

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5322 1
 Dapeng Zhang, 2016

75._ICS_48

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5229 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

76._ICS_48

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5229 5
 Dapeng Zhang, 2016

77._ICS_48

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5229 4
 Dapeng Zhang, 2016

78._ICS_48

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5229 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

79._ICS_6

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

80._ICS_6

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 11
 Dapeng Zhang, 2016

81._ICS_6

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 9
 Dapeng Zhang, 2016

82._ICS_6

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 8
 Dapeng Zhang, 2016

83._ICS_6

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 5
 Dapeng Zhang, 2016

84._ICS_6

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8160 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

85._ICS_9

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8902 5
 Dapeng Zhang, 2016

86._ICS_9

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8902 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

87._ICS_39 GC-01-85-5-02

94.7 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 5, Rep: 2, Tree: PL5
Notes