SNP Profiles matching AMAZ 5 /2

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
1._LCT_EEN_90_/S-7
__AAGGCC__AA__TTCC__AAAACCGG
2._BE_10
TTAAGGCC____CCTTCCTTAAAACCGG
3._RUQ_436
__AAGGCC______TT________CCGG
4._RUQ_1672
__AAGGCC______TT________CCGG
5._RUQ_44
__AAGGCC______TT________CCGG
6._RUQ_1159
__AAGGCC______TT________CCGG
7._BE_10
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
8._BE_10
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
9._BE_10
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
10._BE_10
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
11._BE_10
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
12._BE_10
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
13._BE_10
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
14._BE_10
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
15._BE_10
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
16._BE_10
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
17._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
18._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
19._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
20._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
21._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
22._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
23._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
24._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
25._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
26._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
27._GU_207_/H
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
28._GU_207_/H
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
29._GU_207_/H
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
30._GU_207_/H
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
31._GU_207_/H
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
32._GU_207_/H
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
33._GU_207_/H
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
34._GU_207_/H
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
35._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
36._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
37._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
38._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
39._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
40._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
41._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
42._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
43._BE_10
TTAAGGCCTTAACC__CCTTAAAACCGG
44._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCTTAACC__CCTTAAAACCGG
45._GU_207_/H
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
46._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
47._BE_10
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
48._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
49._GU_207_/H
TTAAGGCC__AACCTTCCTTAAAACCGG
50._GC-01-056-3-11
TTAAGGCC__AACCTTCCTTAAAACCGG
51._MAR_11
TTAAGGCC__AACC__CC__AAAA__AA
52._MAR_12
TTAAGGCC__AACC__CC__AAAA__AA
53._MAR_17
TTAAGGCC__AACC__CC__AAAA__AA
54._GC-08-110-3-09
TTAAGGCCTT__CCTTCCTTAAAACCGG
55._RUQ_1325
__AAGGCC______TT________CCGG
56._RUQ_843
__AAGGCC______TT________CCGG
57._GC-01-052-3-07
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
58._GC-01-052-3-07
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
59._GC-01-052-3-07
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
60._NA
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
61._NA
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
62._NA
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
63._SIAL_70
TTAGGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
64._JA_9_/37_[POU]
TTAAGGCCTT__CCTTCCTTAAAACCGG
65._JA_9_/37_[POU]
TTAAGGCCTT__CCTTCCTTAAAACCGG
66._JA_9_/37_[POU]
TTAAGGCCTT__CCTTCCTTAAAACCGG
67._JA_9_/37_[POU]
TTAAGGCCTT__CCTTCCTTAAAACCGG
68._GC-08-071-1-93
TTAAGGCCTT__CCTTCCTTAAAACCGG
69._GC-08-071-1-93
TTAAGGCCTT__CCTTCCTTAAAACCGG
70._GC-08-071-1-93
TTAAGGCCTT__CCTTCCTTAAAACCGG
71._GC-08-071-1-93
TTAAGGCCTT__CCTTCCTTAAAACCGG
72._GC-01-052-3-07
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
73._MAR_1
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCAA
74._MAR_20
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCAA
75._SIAL_70
TTAAGGCC__AACCTTCCCCAAAACCGG
76._GC-08-154-3-53
TTAAGGCC__AACCTTCCCCAAAACCGG
77._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
78._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
79._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
80._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
81._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
82._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
83._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
84._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
85._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
86._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
87._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
88._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
89._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
90._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
91._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
92._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
93._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
94._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
95._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
96._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
97._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
98._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
99._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
100._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
101._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
102._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
103._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
104._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
105._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
106._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
107._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
108._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
109._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
110._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
111._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
112._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
113._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
114._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
115._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
116._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
117._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
118._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
119._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
120._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
121._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
122._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
123._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
124._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
125._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
126._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
127._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
128._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
129._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
130._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
131._SIAL_70
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
132._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
133._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
134._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
135._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
136._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCTTAACCTTCCCCAAAACCGG
137._GC-06-15-1-15
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
138._GC-06-15-1-15
TTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
139._CATONGO
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
140._CATONGO
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
141._MAR_1
TTAAGGCC__AACC__CC__AAAA__AA
142._MAR_10
TTAAGGCC__AACC__CC__AAAA__AA
143._MAR_13
TTAAGGCC__AACC__CC__AAAA__AA
144._MAR_14
TTAAGGCC__AACC__CC__AAAA__AA
145._MAR_21
TTAAGGCC__AACC__CC__AAAA__AA
146._MAR_22
TTAAGGCC__AACC__CC__AAAA__AA
147._MAR_9
TTAAGGCC__AACC__CC__AAAA__AA
148._MARPER_22
CTAAGGCC__AACC__CC__AAAA__AA
149._GC-06-15-1-15
TTAAGGCCTTAACCTTCC__AAAACCGG
150._GC-06-15-1-15
TTAAGGCCTTAACCTTCC__AAAACCGG
151._RUQ_557
__AAGGCC______TT________CCAA
152._GU_300_/P
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
153._GU_300_/P
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
154._GU_300_/P
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
155._GU_300_/P
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
156._GU_300_/P
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
157._GU_300_/P
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
158._GC-08-063-1-85
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
159._GC-08-063-1-85
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
160._GC-08-063-1-85
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
161._GC-08-063-1-85
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
162._GC-08-063-1-85
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
163._GC-08-063-1-85
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
164._GU_300_/P
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
165._GC-08-063-1-85
TTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGG
166._NA
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
167._RUQ_549
__AAGGCC______TT________CCAA
168._CATONGO
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
169._CATONGO
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
170._CATONGO
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
171._CATONGO
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
172._CATONGO
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
173._CATONGO
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
174._GC-08-109-3-08
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
175._GC-08-109-3-08
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
176._GC-08-109-3-08
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
177._GC-08-277-8-49
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
178._GC-08-277-8-49
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
179._GC-08-277-8-49
TTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGG
180._GC-08-254-8-22
TTAAGGCTTTAACCTTCCTTAAAACCGG
181._GC-08-254-8-22
TTAAGGCTTTAACCTTCCTTAAAACCGG
182._GC-08-254-8-22
TTAAGGCTTTAACCTTCCTTAAAACCGG
183._SIAL_169
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
184._SIAL_169
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
185._SIAL_169
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
186._SIAL_169
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
187._SIAL_169
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
188._SIAL_169
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
189._SIAL_169
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
190._GC-01-041-2-18
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
191._GC-01-041-2-18
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
192._GC-01-041-2-18
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
193._GC-01-041-2-18
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
194._GC-01-041-2-18
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
195._GC-01-041-2-18
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
196._GC-01-041-2-18
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
197._GC-01-048-3-03
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
198._GC-01-048-3-03
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
199._GC-01-048-3-03
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
200._GC-01-048-3-03
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
201._GC-01-048-3-03
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
202._GC-01-048-3-03
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
203._GC-01-048-3-03
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
204._GC-01-048-3-03
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
205._GC-01-052-3-07
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
206._GC-01-052-3-07
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
207._NA
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
208._NA
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
209._NA
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
210._NA
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
211._NA
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
212._NA
TTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACCGG
213._SIAL_169
TTAGGGTTTTAACCTTCCTTAAAACCGG
214._JA_9_/37_[POU]
TTAAGGCCTTAACCGTCCTTAAAACCAG
 1516171819202122232425262728
_Input profile
TTAAGGTTCCGGGGAATTAACCTTTTCC
1._LCT_EEN_90_/S-7
TTAAGGTTCCGGGGAATTAACCTTTTCC
2._BE_10
TTAA____CCGGGGAATTAACCTTTT__
3._RUQ_436
________CCGGGG__TTAACCTTTTCC
4._RUQ_1672
________CCGGGG__TTAACCTTTTCC
5._RUQ_44
________CCGGGG__TTAACCTT__CC
6._RUQ_1159
________CCGGGG__TTAACCTT__CC
7._BE_10
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
8._BE_10
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
9._BE_10
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
10._BE_10
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
11._BE_10
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
12._BE_10
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
13._BE_10
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
14._BE_10
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
15._BE_10
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
16._BE_10
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
17._GC-08-090-2-13
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
18._GC-08-090-2-13
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
19._GC-08-090-2-13
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
20._GC-08-090-2-13
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
21._GC-08-090-2-13
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
22._GC-08-090-2-13
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
23._GC-08-090-2-13
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
24._GC-08-090-2-13
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
25._GC-08-090-2-13
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
26._GC-08-090-2-13
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
27._GU_207_/H
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
28._GU_207_/H
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
29._GU_207_/H
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
30._GU_207_/H
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
31._GU_207_/H
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
32._GU_207_/H
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
33._GU_207_/H
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
34._GU_207_/H
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
35._GC-01-056-3-11
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
36._GC-01-056-3-11
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
37._GC-01-056-3-11
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
38._GC-01-056-3-11
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
39._GC-01-056-3-11
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
40._GC-01-056-3-11
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
41._GC-01-056-3-11
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
42._GC-01-056-3-11
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
43._BE_10
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
44._GC-08-090-2-13
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
45._GU_207_/H
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
46._GC-01-056-3-11
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
47._BE_10
TTAAGG__CCGGGGGGTTAACCTTTTCC
48._GC-08-090-2-13
TTAAGG__CCGGGGGGTTAACCTTTTCC
49._GU_207_/H
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
50._GC-01-056-3-11
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
51._MAR_11
TTAAGG__CC__GGAATT__CC__TTCC
52._MAR_12
TTAAGG__CC__GGAATT__CC__TTCC
53._MAR_17
TTAAGG__CC__GGAATT__CC__TTCC
54._GC-08-110-3-09
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACGTTTTCC
55._RUQ_1325
________CCGGGG__CCAACCTTTTCC
56._RUQ_843
________CCGGGG__CCAACCTT__CC
57._GC-01-052-3-07
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
58._GC-01-052-3-07
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
59._GC-01-052-3-07
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
60._NA
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
61._NA
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
62._NA
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
63._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGAATTACCCTTTTCC
64._JA_9_/37_[POU]
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
65._JA_9_/37_[POU]
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
66._JA_9_/37_[POU]
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
67._JA_9_/37_[POU]
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
68._GC-08-071-1-93
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
69._GC-08-071-1-93
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
70._GC-08-071-1-93
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
71._GC-08-071-1-93
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
72._GC-01-052-3-07
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
73._MAR_1
TTAAGGTTCCGG__AATTAAGGTTTTCC
74._MAR_20
TTAAGGTTCCGG__AATTAAGGTTTTCC
75._SIAL_70
TTAAGG__CCGGGGGGTT__CCTT__CC
76._GC-08-154-3-53
TTAAGG__CCGGGGGGTT__CCTT__CC
77._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
78._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
79._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
80._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
81._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
82._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
83._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
84._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
85._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
86._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
87._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
88._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
89._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
90._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
91._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
92._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
93._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
94._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
95._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
96._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
97._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
98._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
99._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
100._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
101._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
102._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
103._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
104._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
105._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
106._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
107._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
108._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
109._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
110._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
111._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
112._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
113._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
114._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
115._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
116._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
117._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
118._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
119._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
120._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
121._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
122._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
123._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
124._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
125._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
126._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
127._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
128._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
129._SIAL_70
TTAAGG__CCGGGGGGTTACCCTTTTCC
130._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
131._SIAL_70
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
132._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
133._GC-01-039-2-16
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
134._GC-08-154-3-53
TTAAGG__CCGGGGGGTTACCCTTTTCC
135._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
136._GC-08-154-3-53
TTAAGGTTCCGGGGGGTTACCCTTTTCC
137._GC-06-15-1-15
TTAAGGTTCCGGGGGGTTCCCCTTTTCC
138._GC-06-15-1-15
TTAAGGTTCCGGGGGGTTCCCCTTTTCC
139._CATONGO
TTAACCTTCCGGGGAATTAACCTTTTCC
140._CATONGO
TTAACCTTCCGGGGAATTAACCTTTTCC
141._MAR_1
TTAAGG__CC__GGAATT__GG__TTCC
142._MAR_10
TTAAGG__CC__GGAATT__GG__TTCC
143._MAR_13
TTAAGG__CC__GGAATT__GG__TTCC
144._MAR_14
TTAAGG__CC__GGAATT__GG__TTCC
145._MAR_21
TTAAGG__CC__GGAATT__GG__TTCC
146._MAR_22
TTAAGG__CC__GGAATT__GG__TTCC
147._MAR_9
TTAAGG__CC__GGAATT__GG__TTCC
148._MARPER_22
TTAAGG__CC__GGAATT__CC__TTCC
149._GC-06-15-1-15
TTAAGGTTCCGGGGGGTTCCCCTTTTCC
150._GC-06-15-1-15
TTAAGG__CCGGGGGGTTCCCCTTTTCC
151._RUQ_557
________CCGGGG__TTAAGGTTTTCC
152._GU_300_/P
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
153._GU_300_/P
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
154._GU_300_/P
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
155._GU_300_/P
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
156._GU_300_/P
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
157._GU_300_/P
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
158._GC-08-063-1-85
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
159._GC-08-063-1-85
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
160._GC-08-063-1-85
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
161._GC-08-063-1-85
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
162._GC-08-063-1-85
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
163._GC-08-063-1-85
TTAAGGTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
164._GU_300_/P
TTAAGG__CCGGGGGGTTAACCTTTTCC
165._GC-08-063-1-85
TTAAGG__CCGGGGGGTTAACCTTTTCC
166._NA
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
167._RUQ_549
________CCGGGG__TTAAGGTT__CC
168._CATONGO
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
169._CATONGO
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
170._CATONGO
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
171._CATONGO
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
172._CATONGO
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
173._CATONGO
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
174._GC-08-109-3-08
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
175._GC-08-109-3-08
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
176._GC-08-109-3-08
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
177._GC-08-277-8-49
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
178._GC-08-277-8-49
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
179._GC-08-277-8-49
TTAACCTTCCGGGGGGTTAACCTTTTCC
180._GC-08-254-8-22
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTAC
181._GC-08-254-8-22
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTAC
182._GC-08-254-8-22
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTAC
183._SIAL_169
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
184._SIAL_169
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
185._SIAL_169
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
186._SIAL_169
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
187._SIAL_169
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
188._SIAL_169
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
189._SIAL_169
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
190._GC-01-041-2-18
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
191._GC-01-041-2-18
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
192._GC-01-041-2-18
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
193._GC-01-041-2-18
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
194._GC-01-041-2-18
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
195._GC-01-041-2-18
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
196._GC-01-041-2-18
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
197._GC-01-048-3-03
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
198._GC-01-048-3-03
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
199._GC-01-048-3-03
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
200._GC-01-048-3-03
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
201._GC-01-048-3-03
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
202._GC-01-048-3-03
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
203._GC-01-048-3-03
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
204._GC-01-048-3-03
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
205._GC-01-052-3-07
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
206._GC-01-052-3-07
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
207._NA
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
208._NA
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
209._NA
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
210._NA
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
211._NA
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
212._NA
TTAACGTTCCGGGGGGTTACCGTTTTCC
213._SIAL_169
TTAAGGTTCCGGGGAATTAAGGTTCTCC
214._JA_9_/37_[POU]
TTAAGGTTCCGGGGAACTCCCCTTTTCC
 293031323334353637383940  
_Input profile
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
1._LCT_EEN_90_/S-7
AAGGAACCAA__AACCTTCCTTGGX_XX_X
2._BE_10
AAGGAA__AACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
3._RUQ_436
AA__AACCAACCAACCTTCC____X_XX_X
4._RUQ_1672
AA__AACCAACCAACCTTCC____X_XX_X
5._RUQ_44
AA__AACCAACCAACCTTCC____X_XX_X
6._RUQ_1159
AA____CCAACCAACCTTAC____X_XX_X
7._BE_10
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
8._BE_10
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
9._BE_10
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
10._BE_10
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
11._BE_10
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
12._BE_10
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
13._BE_10
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
14._BE_10
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
15._BE_10
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
16._BE_10
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
17._GC-08-090-2-13
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
18._GC-08-090-2-13
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
19._GC-08-090-2-13
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
20._GC-08-090-2-13
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
21._GC-08-090-2-13
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
22._GC-08-090-2-13
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
23._GC-08-090-2-13
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
24._GC-08-090-2-13
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
25._GC-08-090-2-13
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
26._GC-08-090-2-13
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
27._GU_207_/H
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
28._GU_207_/H
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
29._GU_207_/H
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
30._GU_207_/H
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
31._GU_207_/H
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
32._GU_207_/H
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
33._GU_207_/H
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
34._GU_207_/H
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
35._GC-01-056-3-11
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
36._GC-01-056-3-11
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
37._GC-01-056-3-11
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
38._GC-01-056-3-11
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
39._GC-01-056-3-11
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
40._GC-01-056-3-11
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
41._GC-01-056-3-11
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
42._GC-01-056-3-11
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
43._BE_10
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
44._GC-08-090-2-13
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
45._GU_207_/H
AAGGAACCAACC__CCTTCCTTGGX_XX_X
46._GC-01-056-3-11
AAGGAACCAACC__CCTTCCTTGGX_XX_X
47._BE_10
AAGGAACCAACCAA__TTCCTTGGX_XX_X
48._GC-08-090-2-13
AAGGAACCAACCAA__TTCCTTGGX_XX_X
49._GU_207_/H
AAGGAACCAACCAACCTT__TTGGX_XX_X
50._GC-01-056-3-11
AAGGAACCAACCAACCTT__TTGGX_XX_X
51._MAR_11
AAGG__CCAA______TT__TT__X_XX_X
52._MAR_12
AAGG__CCAA______TT__TT__X_XX_X
53._MAR_17
AAGG__CCAA______TT__TT__X_XX_X
54._GC-08-110-3-09
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
55._RUQ_1325
AA__AACCAACCAACCTTCC____X_XX_X
56._RUQ_843
AA__AACCAACCAACCTTCC____X_XX_X
57._GC-01-052-3-07
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
58._GC-01-052-3-07
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
59._GC-01-052-3-07
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
60._NA
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
61._NA
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
62._NA
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
63._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
64._JA_9_/37_[POU]
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
65._JA_9_/37_[POU]
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
66._JA_9_/37_[POU]
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
67._JA_9_/37_[POU]
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
68._GC-08-071-1-93
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
69._GC-08-071-1-93
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
70._GC-08-071-1-93
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
71._GC-08-071-1-93
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
72._GC-01-052-3-07
AAGGAACCAACCAA__TTAATTGGX_XX_X
73._MAR_1
AAGGAACCAA__AACCTTCCTTGGX_XX_X
74._MAR_20
AAGGAACCAA__AACCTTCCTTGGX_XX_X
75._SIAL_70
AAGGAACCAACCAA__TTCCTTGGX_XX_X
76._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAA__TTCCTTGGX_XX_X
77._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
78._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
79._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
80._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
81._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
82._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
83._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
84._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
85._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
86._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
87._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
88._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
89._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
90._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
91._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
92._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
93._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
94._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
95._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
96._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
97._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
98._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
99._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
100._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
101._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
102._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
103._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
104._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
105._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
106._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
107._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
108._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
109._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
110._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
111._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
112._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
113._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
114._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
115._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
116._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
117._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
118._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
119._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
120._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
121._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
122._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
123._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
124._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
125._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
126._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
127._SIAL_70
AAGGAACC__CCAACCTTCCTTGGX_XX_X
128._SIAL_70
AAGGAACCAA__AACCTTCCTTGGX_XX_X
129._SIAL_70
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
130._SIAL_70
AAGGAACCAACCAA__TTCCTTGGX_XX_X
131._SIAL_70
AAGGAACCAACCAA__TTCCTTGGX_XX_X
132._GC-01-039-2-16
AAGGAACC__CCAACCTTCCTTGGX_XX_X
133._GC-01-039-2-16
AAGGAACCAA__AACCTTCCTTGGX_XX_X
134._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGX_XX_X
135._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAA__TTCCTTGGX_XX_X
136._GC-08-154-3-53
AAGGAACCAACCAA__TTCCTTGGX_XX_X
137._GC-06-15-1-15
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
138._GC-06-15-1-15
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
139._CATONGO
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
140._CATONGO
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
141._MAR_1
AAGG__CCAA______TT__TT__X_XX_X
142._MAR_10
AAGG__CCAA______TT__TT__X_XX_X
143._MAR_13
AAGG__CCAA______TT__TT__X_XX_X
144._MAR_14
AAGG__CCAA______TT__TT__X_XX_X
145._MAR_21
AAGG__CCAA______TT__TT__X_XX_X
146._MAR_22
AAGG__CCAA______TT__TT__X_XX_X
147._MAR_9
AAGG__CCAA______TT__TT__X_XX_X
148._MARPER_22
AAGG__CCAA______GT__TT__X_XX_X
149._GC-06-15-1-15
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
150._GC-06-15-1-15
AAGGAA__AACCAACCTTAATTGGX_XX_X
151._RUQ_557
AA__AACCAACCAACCTTCC____X_XX_X
152._GU_300_/P
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
153._GU_300_/P
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
154._GU_300_/P
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
155._GU_300_/P
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
156._GU_300_/P
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
157._GU_300_/P
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
158._GC-08-063-1-85
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
159._GC-08-063-1-85
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
160._GC-08-063-1-85
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
161._GC-08-063-1-85
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
162._GC-08-063-1-85
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
163._GC-08-063-1-85
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
164._GU_300_/P
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
165._GC-08-063-1-85
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
166._NA
AAGGAACCAACCAACCTT__TTGGX_XX_X
167._RUQ_549
AA____CCAACCAACCTTCC____X_XX_X
168._CATONGO
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
169._CATONGO
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
170._CATONGO
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
171._CATONGO
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
172._CATONGO
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
173._CATONGO
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
174._GC-08-109-3-08
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
175._GC-08-109-3-08
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
176._GC-08-109-3-08
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
177._GC-08-277-8-49
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
178._GC-08-277-8-49
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
179._GC-08-277-8-49
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
180._GC-08-254-8-22
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
181._GC-08-254-8-22
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
182._GC-08-254-8-22
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
183._SIAL_169
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
184._SIAL_169
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
185._SIAL_169
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
186._SIAL_169
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
187._SIAL_169
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
188._SIAL_169
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
189._SIAL_169
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
190._GC-01-041-2-18
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
191._GC-01-041-2-18
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
192._GC-01-041-2-18
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
193._GC-01-041-2-18
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
194._GC-01-041-2-18
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
195._GC-01-041-2-18
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
196._GC-01-041-2-18
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
197._GC-01-048-3-03
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
198._GC-01-048-3-03
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
199._GC-01-048-3-03
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
200._GC-01-048-3-03
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
201._GC-01-048-3-03
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
202._GC-01-048-3-03
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
203._GC-01-048-3-03
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
204._GC-01-048-3-03
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
205._GC-01-052-3-07
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
206._GC-01-052-3-07
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
207._NA
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
208._NA
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
209._NA
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
210._NA
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
211._NA
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
212._NA
AAGGAACCAACCAACCTTACTTGGX_XX_X
213._SIAL_169
AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGX_XX_X
214._JA_9_/37_[POU]
AAGGAACCAGCCACCTTTCCTTGGX_XX_X

Input profile: AMAZ_5_/2

 
International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A A20 T1
 Dapeng Zhang, 2016

1._LCT_EEN_90_/S-7

identical
35 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A A 178 T1
 Dapeng Zhang, 2014

2._BE_10

identical
34 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 5A N3/467 T1
 Dapeng Zhang, 2016

3._B_12_/2_[POU] RUQ_436

identical
24 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

4._M_8_[SUR] RUQ_1672

identical
24 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

5._SC_9_[UNK] RUQ_44

identical
23 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

6._N_38_[T38] RUQ_1159

97.7 %
22 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

7._BE_10

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

8._BE_10

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

9._BE_10

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 14
 Dapeng Zhang, 2016

10._BE_10

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 13
 Dapeng Zhang, 2016

11._BE_10

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 11
 Dapeng Zhang, 2016

12._BE_10

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 9
 Dapeng Zhang, 2016

13._BE_10

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 8
 Dapeng Zhang, 2016

14._BE_10

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 7
 Dapeng Zhang, 2016

15._BE_10

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 6
 Dapeng Zhang, 2016

16._BE_10

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 5
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

17._BE_10 GC-08-090-2-13

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

18._BE_10 GC-08-090-2-13

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP3
 Mars, 2018

19._BE_10 GC-08-090-2-13

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

20._BE_10 GC-08-090-2-13

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

21._BE_10 GC-08-090-2-13

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

22._BE_10 GC-08-090-2-13

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

23._BE_10 GC-08-090-2-13

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

24._BE_10 GC-08-090-2-13

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

25._BE_10 GC-08-090-2-13

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

26._BE_10 GC-08-090-2-13

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

27._GU_207_/H

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

28._GU_207_/H

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016

29._GU_207_/H

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

30._GU_207_/H

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 11
 Dapeng Zhang, 2016

31._GU_207_/H

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 10
 Dapeng Zhang, 2016

32._GU_207_/H

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 9
 Dapeng Zhang, 2016

33._GU_207_/H

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 7
 Dapeng Zhang, 2016

34._GU_207_/H

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 4
 Dapeng Zhang, 2016

35._GU_207 GC-01-056-3-11

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

36._GU_207 GC-01-056-3-11

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

37._GU_207 GC-01-056-3-11

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6 > FP3
 Mars, 2018

38._GU_207 GC-01-056-3-11

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

39._GU_207 GC-01-056-3-11

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

40._GU_207 GC-01-056-3-11

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

41._GU_207 GC-01-056-3-11

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

42._GU_207 GC-01-056-3-11

97.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP4
 Mars, 2018

43._BE_10

97.4 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

44._BE_10 GC-08-090-2-13

97.4 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP2
 Mars, 2018

45._GU_207_/H

97.4 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 2
 Dapeng Zhang, 2016

46._GU_207 GC-01-056-3-11

97.4 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

47._BE_10

97.4 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

48._BE_10 GC-08-090-2-13

97.4 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP4
 Mars, 2018

49._GU_207_/H

97.4 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 13
 Dapeng Zhang, 2016

50._GU_207 GC-01-056-3-11

97.4 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

51._MAR_11

96.2 %
26 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A B252 T2
 Dapeng Zhang, 2014

52._MAR_12

96.2 %
26 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A B268 T2
 Dapeng Zhang, 2014

53._MAR_17

96.2 %
26 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A B221 T1
 Dapeng Zhang, 2014

54._PH_9_[BRA] GC-08-110-3-09

96.2 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

55._SPEC_41_/6-18 RUQ_1325

95.8 %
24 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

56._APA_4 RUQ_843

95.7 %
23 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

57._SIAL_88 GC-01-052-3-07

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

58._SIAL_88 GC-01-052-3-07

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

59._SIAL_88 GC-01-052-3-07

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

60._SIAL_88 NA

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

61._SIAL_88 NA

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

62._SIAL_88 NA

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

63._SIAL_70

95 %
40 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

64._JA_9_/37_[POU]

94.9 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8193 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

65._JA_9_/37_[POU]

94.9 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8193 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

66._JA_9_/37_[POU]

94.9 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8193 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

67._JA_9_/37_[POU]

94.9 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8193 5
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

68._JA_9_/37_[POU] GC-08-071-1-93

94.9 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

69._JA_9_/37_[POU] GC-08-071-1-93

94.9 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP3
 Mars, 2018

70._JA_9_/37_[POU] GC-08-071-1-93

94.9 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP4
 Mars, 2018

71._JA_9_/37_[POU] GC-08-071-1-93

94.9 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

72._SIAL_88 GC-01-052-3-07

94.9 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP2
 Mars, 2018

73._MAR_1

94.7 %
38 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A B188 T1
 Dapeng Zhang, 2014

74._MAR_20

94.7 %
38 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A B253 T1
 Dapeng Zhang, 2014

75._SIAL_70

94.3 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 1
 Dapeng Zhang, 2016

76._SIAL_70 GC-08-154-3-53

94.3 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

77._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

78._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 6
 Dapeng Zhang, 2016

79._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 8
 Dapeng Zhang, 2016

80._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 11
 Dapeng Zhang, 2016

81._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 12
 Dapeng Zhang, 2016

82._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 13
 Dapeng Zhang, 2016

83._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 13
 Dapeng Zhang, 2016

84._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 14
 Dapeng Zhang, 2016

85._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 15
 Dapeng Zhang, 2016

86._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 16 > F
 Dapeng Zhang, 2016

87._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 5 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

88._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 7 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

89._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 9 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

90._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 4
 Dapeng Zhang, 2016

91._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 5
 Dapeng Zhang, 2016

92._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 7
 Dapeng Zhang, 2016

93._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 8
 Dapeng Zhang, 2016

94._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 10
 Dapeng Zhang, 2016

95._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 12
 Dapeng Zhang, 2016

96._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 14
 Dapeng Zhang, 2016

97._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 15
 Dapeng Zhang, 2016

98._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 16
 Dapeng Zhang, 2016

99._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 17
 Dapeng Zhang, 2016

100._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 19
 Dapeng Zhang, 2016

101._SIAL_70

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 23
 Dapeng Zhang, 2016

102._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

103._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5 > FP2
 Mars, 2018

104._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

105._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7 > FP4
 Mars, 2018

106._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

107._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9 > FP1
 Mars, 2018

108._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

109._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

110._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

111._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

112._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

113._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16 > FP3
 Mars, 2018

114._SIAL_70 GC-01-039-2-16

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

115._SIAL_70 GC-08-154-3-53

93.8 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4