SNP Profiles matching BE 10

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
1._AMAZ_5_/2
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
2._LCT_EEN_90_/S-7
__AAGGCC__TTCC__AAAACCGGTTAA
3._RUQ_436
__AAGGCC__TT________CCGG____
4._RUQ_1672
__AAGGCC__TT________CCGG____
5._RUQ_44
__AAGGCC__TT________CCGG____
6._RUQ_1159
__AAGGCC__TT________CCGG____
7._BE_10
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
8._BE_10
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
9._BE_10
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
10._BE_10
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
11._BE_10
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
12._BE_10
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
13._BE_10
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
14._BE_10
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
15._BE_10
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
16._BE_10
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
17._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
18._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
19._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
20._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
21._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
22._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
23._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
24._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
25._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
26._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
27._GU_207_/H
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
28._GU_207_/H
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
29._GU_207_/H
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
30._GU_207_/H
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
31._GU_207_/H
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
32._GU_207_/H
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
33._GU_207_/H
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
34._GU_207_/H
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
35._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
36._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
37._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
38._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
39._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
40._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
41._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
42._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
43._JA_9_/37_[POU]
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
44._JA_9_/37_[POU]
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
45._JA_9_/37_[POU]
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
46._JA_9_/37_[POU]
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
47._GC-08-071-1-93
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
48._GC-08-071-1-93
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
49._GC-08-071-1-93
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
50._GC-08-071-1-93
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
51._BE_10
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
52._BE_10
TTAAGGCCCC__CCTTAAAACCGGTTAA
53._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCCC__CCTTAAAACCGGTTAA
54._GC-08-090-2-13
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
55._GU_207_/H
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
56._GU_207_/H
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
57._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
58._GC-01-056-3-11
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
59._GC-08-110-3-09
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
60._RUQ_1325
__AAGGCC__TT________CCGG____
61._MAR_11
TTAAGGCCCC__CC__AAAA__AATTAA
62._MAR_12
TTAAGGCCCC__CC__AAAA__AATTAA
63._MAR_17
TTAAGGCCCC__CC__AAAA__AATTAA
64._RUQ_843
__AAGGCC__TT________CCGG____
65._GC-01-052-3-07
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
66._GC-01-052-3-07
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
67._GC-01-052-3-07
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
68._NA
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
69._NA
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
70._NA
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
71._CATONGO
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
72._SIAL_70
TTAGGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
73._CATONGO
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
74._GC-01-052-3-07
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
75._MAR_1
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCAATTAA
76._MAR_20
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCAATTAA
77._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
78._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
79._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
80._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
81._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
82._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
83._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
84._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
85._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
86._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
87._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
88._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
89._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
90._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
91._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
92._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
93._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
94._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
95._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
96._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
97._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
98._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
99._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
100._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
101._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
102._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
103._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
104._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
105._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
106._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
107._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
108._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
109._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
110._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
111._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
112._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
113._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
114._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
115._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
116._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
117._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
118._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
119._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
120._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
121._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
122._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
123._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
124._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
125._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
126._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
127._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
128._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
129._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
130._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
131._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
132._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
133._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
134._SIAL_70
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
135._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
136._GC-01-039-2-16
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
137._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
138._GC-08-154-3-53
TTAAGGCCCCTTCCCCAAAACCGGTTAA
139._CATONGO
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
140._CATONGO
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
141._CATONGO
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
142._CATONGO
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
143._CATONGO
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
144._CATONGO
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
145._CATONGO
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
146._GC-08-109-3-08
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
147._GC-08-109-3-08
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
148._GC-08-109-3-08
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
149._GC-08-277-8-49
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
150._GC-08-277-8-49
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
151._GC-08-277-8-49
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
152._GC-08-278-8-50
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
153._GC-08-254-8-22
TTAAGGCTCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
154._GC-08-254-8-22
TTAAGGCTCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
155._GC-08-254-8-22
TTAAGGCTCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
156._GU_168_/H
TTAAGGCTCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
157._GC-03-023-2-12
TTAAGGCTCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
158._GC-06-15-1-15
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
159._GC-06-15-1-15
TTAAGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
160._RUQ_557
__AAGGCC__TT________CCAA____
161._MAR_1
TTAAGGCCCC__CC__AAAA__AATTAA
162._MAR_10
TTAAGGCCCC__CC__AAAA__AATTAA
163._MAR_13
TTAAGGCCCC__CC__AAAA__AATTAA
164._MAR_14
TTAAGGCCCC__CC__AAAA__AATTAA
165._MAR_21
TTAAGGCCCC__CC__AAAA__AATTAA
166._MAR_22
TTAAGGCCCC__CC__AAAA__AATTAA
167._MAR_9
TTAAGGCCCC__CC__AAAA__AATTAA
168._MARPER_22
CTAAGGCCCC__CC__AAAA__AATTAA
169._CATONGO
TTGGGGCCCC__CCTTAAAACCGGTTAA
170._CATONGO
TTGGGGCCCC__CCTTAAAACCGGTTAA
171._CATONGO
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTT__
172._CATONGO
TTGGGGCCCC__CCTTAAAACCGGTTAA
173._GC-08-277-8-49
TTGGGGCCCC__CCTTAAAACCGGTTAA
174._GC-08-277-8-49
TTGGGGCCCC__CCTTAAAACCGGTTAA
175._GC-08-277-8-49
TTGGGGCCCC__CCTTAAAACCGGTTAA
176._GC-08-277-8-49
TTGGGGCCCCTTCCTTAAAACCGGTT__
177._GC-08-254-8-22
TTAAGGCTCCTTCCTT__AACCGGTTAA
178._GC-08-254-8-22
TTAAGGCTCCTTCCTTAAAACCGGTTAA
179._NA
TTAGGGCCCCTTCCCTAAAACCGGTTAA
180._GC-06-15-1-15
TTAAGGCCCCTTCC__AAAACCGGTTAA
181._GC-06-15-1-15
TTAAGGCCCCTTCC__AAAACCGGTTAA
182._RUQ_549
__AAGGCC__TT________CCAA____
 1516171819202122232425262728
_Input profile
CCGGGGAATTAACCTTTTAAGGAAAACC
1._AMAZ_5_/2
CCGGGGAATTAACCTTTTAAGGAAAACC
2._LCT_EEN_90_/S-7
CCGGGGAATTAACCTTTTAAGGAAAA__
3._RUQ_436
CCGGGG__TTAACCTTTTAA__AAAACC
4._RUQ_1672
CCGGGG__TTAACCTTTTAA__AAAACC
5._RUQ_44
CCGGGG__TTAACCTT__AA__AAAACC
6._RUQ_1159
CCGGGG__TTAACCTT__AA____AACC
7._BE_10
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
8._BE_10
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
9._BE_10
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
10._BE_10
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
11._BE_10
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
12._BE_10
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
13._BE_10
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
14._BE_10
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
15._BE_10
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
16._BE_10
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
17._GC-08-090-2-13
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
18._GC-08-090-2-13
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
19._GC-08-090-2-13
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
20._GC-08-090-2-13
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
21._GC-08-090-2-13
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
22._GC-08-090-2-13
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
23._GC-08-090-2-13
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
24._GC-08-090-2-13
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
25._GC-08-090-2-13
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
26._GC-08-090-2-13
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
27._GU_207_/H
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
28._GU_207_/H
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
29._GU_207_/H
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
30._GU_207_/H
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
31._GU_207_/H
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
32._GU_207_/H
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
33._GU_207_/H
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
34._GU_207_/H
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
35._GC-01-056-3-11
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
36._GC-01-056-3-11
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
37._GC-01-056-3-11
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
38._GC-01-056-3-11
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
39._GC-01-056-3-11
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
40._GC-01-056-3-11
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
41._GC-01-056-3-11
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
42._GC-01-056-3-11
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
43._JA_9_/37_[POU]
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
44._JA_9_/37_[POU]
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
45._JA_9_/37_[POU]
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
46._JA_9_/37_[POU]
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
47._GC-08-071-1-93
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
48._GC-08-071-1-93
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
49._GC-08-071-1-93
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
50._GC-08-071-1-93
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
51._BE_10
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
52._BE_10
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
53._GC-08-090-2-13
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
54._GC-08-090-2-13
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
55._GU_207_/H
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
56._GU_207_/H
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
57._GC-01-056-3-11
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
58._GC-01-056-3-11
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
59._GC-08-110-3-09
CCGGGGGGTTAACGTTTTAAGGAAAACC
60._RUQ_1325
CCGGGG__CCAACCTTTTAA__AAAACC
61._MAR_11
CC__GGAATT__CC__TTAAGG__AA__
62._MAR_12
CC__GGAATT__CC__TTAAGG__AA__
63._MAR_17
CC__GGAATT__CC__TTAAGG__AA__
64._RUQ_843
CCGGGG__CCAACCTT__AA__AAAACC
65._GC-01-052-3-07
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
66._GC-01-052-3-07
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
67._GC-01-052-3-07
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
68._NA
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
69._NA
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
70._NA
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
71._CATONGO
CCGGGGAATTAACCTTTTAAGGAAAACC
72._SIAL_70
CCGGGGAATTACCCTTTTAAGGAAAACC
73._CATONGO
CCGGGGAATTAACCTTTTAAGGAAAACC
74._GC-01-052-3-07
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
75._MAR_1
CCGG__AATTAAGGTTTTAAGGAAAA__
76._MAR_20
CCGG__AATTAAGGTTTTAAGGAAAA__
77._SIAL_70
CCGGGGGGTT__CCTT__AAGGAAAACC
78._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTT__CCTT__AAGGAAAACC
79._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
80._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
81._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
82._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
83._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
84._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
85._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
86._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
87._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
88._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
89._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
90._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
91._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
92._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
93._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
94._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
95._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
96._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
97._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
98._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
99._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
100._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
101._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
102._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
103._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
104._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
105._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
106._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
107._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
108._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
109._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
110._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
111._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
112._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
113._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
114._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
115._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
116._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
117._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
118._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
119._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
120._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
121._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
122._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
123._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
124._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
125._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
126._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
127._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
128._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
129._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
130._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
131._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAA__CC
132._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAA__
133._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
134._SIAL_70
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
135._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAA__CC
136._GC-01-039-2-16
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAA__
137._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
138._GC-08-154-3-53
CCGGGGGGTTACCCTTTTAAGGAAAACC
139._CATONGO
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
140._CATONGO
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
141._CATONGO
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
142._CATONGO
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
143._CATONGO
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
144._CATONGO
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
145._CATONGO
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
146._GC-08-109-3-08
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
147._GC-08-109-3-08
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
148._GC-08-109-3-08
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
149._GC-08-277-8-49
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
150._GC-08-277-8-49
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
151._GC-08-277-8-49
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
152._GC-08-278-8-50
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
153._GC-08-254-8-22
CCGGGGGGTTACCGTTTTAAGGAAAACC
154._GC-08-254-8-22
CCGGGGGGTTACCGTTTTAAGGAAAACC
155._GC-08-254-8-22
CCGGGGGGTTACCGTTTTAAGGAAAACC
156._GU_168_/H
CCGGGGGGTTCCCCTTTTAAGGAAAACC
157._GC-03-023-2-12
CCGGGGGGTTCCCCTTTTAAGGAAAACC
158._GC-06-15-1-15
CCGGGGGGTTCCCCTTTTAAGGAAAACC
159._GC-06-15-1-15
CCGGGGGGTTCCCCTTTTAAGGAAAACC
160._RUQ_557
CCGGGG__TTAAGGTTTTAA__AAAACC
161._MAR_1
CC__GGAATT__GG__TTAAGG__AA__
162._MAR_10
CC__GGAATT__GG__TTAAGG__AA__
163._MAR_13
CC__GGAATT__GG__TTAAGG__AA__
164._MAR_14
CC__GGAATT__GG__TTAAGG__AA__
165._MAR_21
CC__GGAATT__GG__TTAAGG__AA__
166._MAR_22
CC__GGAATT__GG__TTAAGG__AA__
167._MAR_9
CC__GGAATT__GG__TTAAGG__AA__
168._MARPER_22
CC__GGAATT__CC__TTAAGG__AA__
169._CATONGO
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
170._CATONGO
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
171._CATONGO
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
172._CATONGO
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
173._GC-08-277-8-49
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
174._GC-08-277-8-49
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
175._GC-08-277-8-49
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
176._GC-08-277-8-49
CCGGGGGGTTAACCTTTTAAGGAAAACC
177._GC-08-254-8-22
CCGGGGGGTTACCGTTTTAAGGAAAACC
178._GC-08-254-8-22
CCGGGGGGTTACCGTTTTAAGGAAAACC
179._NA
CCGGGGGGTTACCGTTTTAAGGAAAACC
180._GC-06-15-1-15
CCGGGGGGTTCCCCTTTTAAGGAAAACC
181._GC-06-15-1-15
CCGGGGGGTTCCCCTTTTAAGGAAAACC
182._RUQ_549
CCGGGG__TTAAGGTT__AA____AACC
 293031323334        
_Input profile
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
1._AMAZ_5_/2
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
2._LCT_EEN_90_/S-7
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
3._RUQ_436
AACCTTCC____X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
4._RUQ_1672
AACCTTCC____X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
5._RUQ_44
AACCTTCC____X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
6._RUQ_1159
AACCTTAC____X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
7._BE_10
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
8._BE_10
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
9._BE_10
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
10._BE_10
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
11._BE_10
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
12._BE_10
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
13._BE_10
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
14._BE_10
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
15._BE_10
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
16._BE_10
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
17._GC-08-090-2-13
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
18._GC-08-090-2-13
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
19._GC-08-090-2-13
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
20._GC-08-090-2-13
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
21._GC-08-090-2-13
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
22._GC-08-090-2-13
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
23._GC-08-090-2-13
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
24._GC-08-090-2-13
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
25._GC-08-090-2-13
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
26._GC-08-090-2-13
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
27._GU_207_/H
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
28._GU_207_/H
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
29._GU_207_/H
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
30._GU_207_/H
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
31._GU_207_/H
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
32._GU_207_/H
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
33._GU_207_/H
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
34._GU_207_/H
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
35._GC-01-056-3-11
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
36._GC-01-056-3-11
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
37._GC-01-056-3-11
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
38._GC-01-056-3-11
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
39._GC-01-056-3-11
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
40._GC-01-056-3-11
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
41._GC-01-056-3-11
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
42._GC-01-056-3-11
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
43._JA_9_/37_[POU]
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
44._JA_9_/37_[POU]
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
45._JA_9_/37_[POU]
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
46._JA_9_/37_[POU]
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
47._GC-08-071-1-93
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
48._GC-08-071-1-93
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
49._GC-08-071-1-93
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
50._GC-08-071-1-93
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
51._BE_10
AA__TTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
52._BE_10
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
53._GC-08-090-2-13
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
54._GC-08-090-2-13
AA__TTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
55._GU_207_/H
AACCTT__TTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
56._GU_207_/H
__CCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
57._GC-01-056-3-11
__CCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
58._GC-01-056-3-11
AACCTT__TTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
59._GC-08-110-3-09
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
60._RUQ_1325
AACCTTCC____X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
61._MAR_11
____TT__TT__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
62._MAR_12
____TT__TT__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
63._MAR_17
____TT__TT__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
64._RUQ_843
AACCTTCC____X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
65._GC-01-052-3-07
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
66._GC-01-052-3-07
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
67._GC-01-052-3-07
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
68._NA
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
69._NA
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
70._NA
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
71._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
72._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
73._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
74._GC-01-052-3-07
AA__TTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
75._MAR_1
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
76._MAR_20
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
77._SIAL_70
AA__TTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
78._GC-08-154-3-53
AA__TTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
79._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
80._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
81._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
82._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
83._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
84._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
85._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
86._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
87._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
88._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
89._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
90._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
91._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
92._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
93._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
94._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
95._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
96._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
97._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
98._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
99._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
100._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
101._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
102._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
103._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
104._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
105._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
106._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
107._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
108._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
109._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
110._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
111._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
112._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
113._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
114._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
115._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
116._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
117._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
118._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
119._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
120._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
121._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
122._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
123._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
124._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
125._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
126._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
127._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
128._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
129._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
130._GC-08-154-3-53
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
131._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
132._SIAL_70
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
133._SIAL_70
AA__TTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
134._SIAL_70
AA__TTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
135._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
136._GC-01-039-2-16
AACCTTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
137._GC-08-154-3-53
AA__TTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
138._GC-08-154-3-53
AA__TTCCTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
139._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
140._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
141._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
142._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
143._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
144._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
145._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
146._GC-08-109-3-08
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
147._GC-08-109-3-08
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
148._GC-08-109-3-08
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
149._GC-08-277-8-49
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
150._GC-08-277-8-49
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
151._GC-08-277-8-49
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
152._GC-08-278-8-50
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
153._GC-08-254-8-22
AACCTTACTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
154._GC-08-254-8-22
AACCTTACTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
155._GC-08-254-8-22
AACCTTACTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
156._GU_168_/H
AACCTTACTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
157._GC-03-023-2-12
AACCTTACTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
158._GC-06-15-1-15
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
159._GC-06-15-1-15
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
160._RUQ_557
AACCTTCC____X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
161._MAR_1
____TT__TT__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
162._MAR_10
____TT__TT__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
163._MAR_13
____TT__TT__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
164._MAR_14
____TT__TT__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
165._MAR_21
____TT__TT__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
166._MAR_22
____TT__TT__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
167._MAR_9
____TT__TT__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
168._MARPER_22
____GT__TT__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
169._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
170._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
171._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
172._CATONGO
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
173._GC-08-277-8-49
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
174._GC-08-277-8-49
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
175._GC-08-277-8-49
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
176._GC-08-277-8-49
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
177._GC-08-254-8-22
AACCTTACTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
178._GC-08-254-8-22
AACC__ACTTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
179._NA
AACCTT__TTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
180._GC-06-15-1-15
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
181._GC-06-15-1-15
AACCTTAATTGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
182._RUQ_549
AACCTTCC____X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X

Input profile: BE_10

 
International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 5A N3/467 T1
 Dapeng Zhang, 2016

1._AMAZ_5_/2

identical
34 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A A20 T1
 Dapeng Zhang, 2016

2._LCT_EEN_90_/S-7

identical
30 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A A 178 T1
 Dapeng Zhang, 2014

3._B_12_/2_[POU] RUQ_436

identical
22 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

4._M_8_[SUR] RUQ_1672

identical
22 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

5._SC_9_[UNK] RUQ_44

identical
21 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

6._N_38_[T38] RUQ_1159

97.5 %
20 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

7._BE_10

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

8._BE_10

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

9._BE_10

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 14
 Dapeng Zhang, 2016

10._BE_10

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 13
 Dapeng Zhang, 2016

11._BE_10

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 11
 Dapeng Zhang, 2016

12._BE_10

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 9
 Dapeng Zhang, 2016

13._BE_10

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 8
 Dapeng Zhang, 2016

14._BE_10

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 7
 Dapeng Zhang, 2016

15._BE_10

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 6
 Dapeng Zhang, 2016

16._BE_10

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 5
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

17._BE_10 GC-08-090-2-13

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

18._BE_10 GC-08-090-2-13

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP3
 Mars, 2018

19._BE_10 GC-08-090-2-13

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

20._BE_10 GC-08-090-2-13

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

21._BE_10 GC-08-090-2-13

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

22._BE_10 GC-08-090-2-13

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

23._BE_10 GC-08-090-2-13

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

24._BE_10 GC-08-090-2-13

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

25._BE_10 GC-08-090-2-13

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

26._BE_10 GC-08-090-2-13

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

27._GU_207_/H

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

28._GU_207_/H

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016

29._GU_207_/H

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

30._GU_207_/H

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 11
 Dapeng Zhang, 2016

31._GU_207_/H

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 10
 Dapeng Zhang, 2016

32._GU_207_/H

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 9
 Dapeng Zhang, 2016

33._GU_207_/H

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 7
 Dapeng Zhang, 2016

34._GU_207_/H

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 4
 Dapeng Zhang, 2016

35._GU_207 GC-01-056-3-11

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

36._GU_207 GC-01-056-3-11

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

37._GU_207 GC-01-056-3-11

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6 > FP3
 Mars, 2018

38._GU_207 GC-01-056-3-11

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

39._GU_207 GC-01-056-3-11

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

40._GU_207 GC-01-056-3-11

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

41._GU_207 GC-01-056-3-11

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

42._GU_207 GC-01-056-3-11

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP4
 Mars, 2018

43._JA_9_/37_[POU]

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8193 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

44._JA_9_/37_[POU]

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8193 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

45._JA_9_/37_[POU]

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8193 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

46._JA_9_/37_[POU]

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8193 5
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

47._JA_9_/37_[POU] GC-08-071-1-93

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

48._JA_9_/37_[POU] GC-08-071-1-93

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP3
 Mars, 2018

49._JA_9_/37_[POU] GC-08-071-1-93

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP4
 Mars, 2018

50._JA_9_/37_[POU] GC-08-071-1-93

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

51._BE_10

97 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

52._BE_10

97 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8213 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

53._BE_10 GC-08-090-2-13

97 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP2
 Mars, 2018

54._BE_10 GC-08-090-2-13

97 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP4
 Mars, 2018

55._GU_207_/H

97 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 13
 Dapeng Zhang, 2016

56._GU_207_/H

97 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1311 2
 Dapeng Zhang, 2016

57._GU_207 GC-01-056-3-11

97 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

58._GU_207 GC-01-056-3-11

97 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

59._PH_9_[BRA] GC-08-110-3-09

95.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

60._SPEC_41_/6-18 RUQ_1325

95.5 %
22 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

61._MAR_11

95.5 %
22 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A B252 T2
 Dapeng Zhang, 2014

62._MAR_12

95.5 %
22 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A B268 T2
 Dapeng Zhang, 2014

63._MAR_17

95.5 %
22 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A B221 T1
 Dapeng Zhang, 2014

64._APA_4 RUQ_843

95.2 %
21 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

65._SIAL_88 GC-01-052-3-07

94.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

66._SIAL_88 GC-01-052-3-07

94.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

67._SIAL_88 GC-01-052-3-07

94.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

68._SIAL_88 NA

94.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

69._SIAL_88 NA

94.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

70._SIAL_88 NA

94.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

71._CATONGO

94.1 %
34 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

72._SIAL_70

94.1 %
34 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

73._CATONGO

94.1 %
34 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 6B D254 T1
 Dapeng Zhang, 2016

74._SIAL_88 GC-01-052-3-07

93.9 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP2
 Mars, 2018

75._MAR_1

93.8 %
32 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A B188 T1
 Dapeng Zhang, 2014

76._MAR_20

93.8 %
32 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A B253 T1
 Dapeng Zhang, 2014

77._SIAL_70

93.5 %
31 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 1
 Dapeng Zhang, 2016

78._SIAL_70 GC-08-154-3-53

93.5 %
31 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

79._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

80._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 6
 Dapeng Zhang, 2016

81._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 8
 Dapeng Zhang, 2016

82._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 11
 Dapeng Zhang, 2016

83._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 12
 Dapeng Zhang, 2016

84._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 13
 Dapeng Zhang, 2016

85._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 13
 Dapeng Zhang, 2016

86._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 14
 Dapeng Zhang, 2016

87._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 15
 Dapeng Zhang, 2016

88._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 16 > F
 Dapeng Zhang, 2016

89._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 5 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

90._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 7 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

91._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 9 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

92._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 4
 Dapeng Zhang, 2016

93._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 5
 Dapeng Zhang, 2016

94._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 7
 Dapeng Zhang, 2016

95._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 8
 Dapeng Zhang, 2016

96._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 10
 Dapeng Zhang, 2016

97._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 12
 Dapeng Zhang, 2016

98._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 13
 Dapeng Zhang, 2016

99._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 14
 Dapeng Zhang, 2016

100._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 15
 Dapeng Zhang, 2016

101._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 16
 Dapeng Zhang, 2016

102._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 17
 Dapeng Zhang, 2016

103._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 19
 Dapeng Zhang, 2016

104._SIAL_70

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 23
 Dapeng Zhang, 2016

105._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

106._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5 > FP2
 Mars, 2018

107._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

108._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7 > FP4
 Mars, 2018

109._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

110._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9 > FP1
 Mars, 2018

111._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

112._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

113._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

114._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

115._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

116._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16 > FP3
 Mars, 2018

117._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

118._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

119._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

120._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

121._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

122._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

123._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

124._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

125._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

126._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

127._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

128._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 17
Notes: 17
 Mars, 2018

129._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 19
Notes: 19
 Mars, 2018

130._SIAL_70 GC-08-154-3-53

92.6 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 23
Notes: 23
 Mars, 2018

131._SIAL_70

92.4 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 2
 Dapeng Zhang, 2016

132._SIAL_70

92.4 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1212 3
 Dapeng Zhang, 2016

133._SIAL_70

92.4 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 18
 Dapeng Zhang, 2016

134._SIAL_70

92.4 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8353 24
 Dapeng Zhang, 2016

135._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.4 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

136._SIAL_70 GC-01-039-2-16

92.4 %
33 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018