SNP Profiles of "SIAL 70"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
2. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
3. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
4. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
5. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
6. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
7. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
8. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
9. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
10. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
11. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
12. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
13. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
14. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
15. _GC-01-039-2-16
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
16. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCC___CCTT______GGAA
17. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
18. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
19. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
20. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
21. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
22. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
23. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
24. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
25. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
26. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
27. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
28. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTT___AAGGAA
29. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
30. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTTCCAAGGAA
31. _GC-08-154-3-53
GGGGTTGGCCTTCCTTCCTT___AAGGAA
32. _GC-01-39-2-16
GGCCTTGGGGAACCAACCAAGGTTGGAA
33. _1212_1
GG___TT_______________CCTTCC______AA
34. _1212_2
GG___TT_______________CCTTCC______AA
35. _1212_3
GG___TT_______________CCTTCC______AA
36. _1212_6
GG___TT_______________CCTTCC______AA
37. _1212_8
GG___TT_______________CCTTCC______AA
38. _1212_11
GG___TT_______________CCTTCC______AA
39. _1212_12
GG___TT_______________CCTTCC______AA
40. _1212_13
GG___TT_______________CCTTCC______AA
41. _1212_13
GG___TT_______________CCTTCC______AA
42. _1212_14
GG___TT_______________CCTTCC______AA
43. _1212_15
GG___TT_______________CCTTCC______AA
44. _1212_16_>_F
GG___TT_______________CCTTCC______AA
45. _1212_5_>_FP
GG___TT_______________CCTTCC______AA
46. _1212_7_>_FP
GG___TT_______________CCTTCC______AA
47. _1212_9_>_FP
GG___TT_______________CCTTCC______AA
48. _8353_1
GG___TT_______________CCTT_________AA
49. _8353_4
GG___TT_______________CCTTCC______AA
50. _8353_5
GG___TT_______________CCTTCC______AA
51. _8353_7
GG___TT_______________CCTTCC______AA
52. _8353_8
GG___TT_______________CCTTCC______AA
53. _8353_10
GG___TT_______________CCTTCC______AA
54. _8353_12
GG___TT_______________CCTTCC______AA
55. _8353_13
GG___TT_______________CCTTCC______AA
56. _8353_14
GG___TT_______________CCTTCC______AA
57. _8353_15
GG___TT_______________CCTTCC______AA
58. _8353_16
GG___TT_______________CCTTCC______AA
59. _8353_17
GG___TT_______________CCTTCC______AA
60. _8353_18
GG___TT_______________CCTT_________AA
61. _8353_19
GG___TT_______________CCTTCC______AA
62. _8353_23
GG___TT_______________CCTTCC______AA
63. _8353_24
GG___TT_______________CCTT_________AA
64. _Cabiria
GG___TT_______________CCTTCC______AA
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
2. _GC-01-039-2-16
CC___GGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
3. _GC-01-039-2-16
___AAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
4. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
5. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
6. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
7. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
8. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
9. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
10. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
11. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
12. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
13. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
14. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
15. _GC-01-039-2-16
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
16. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAA___GGGGTTCCAA
17. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
18. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
19. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
20. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
21. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
22. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
23. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
24. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
25. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
26. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
27. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
28. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
29. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
30. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
31. _GC-08-154-3-53
CCAAGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAA
32. _GC-01-39-2-16
GGAAGGGGTTGGGGAAAAGGGGTTGG___
33. _1212_1
CCAA___CC_________AA______GG______AA
34. _1212_2
CC______CC_________AA______GG______AA
35. _1212_3
___AA___CC_________AA______GG______AA
36. _1212_6
CCAA___CC_________AA______GG______AA
37. _1212_8
CCAA___CC_________AA______GG______AA
38. _1212_11
CCAA___CC_________AA______GG______AA
39. _1212_12
CCAA___CC_________AA______GG______AA
40. _1212_13
CCAA___CC_________AA______GG______AA
41. _1212_13
CCAA___CC_________AA______GG______AA
42. _1212_14
CCAA___CC_________AA______GG______AA
43. _1212_15
CCAA___CC_________AA______GG______AA
44. _1212_16_>_F
CCAA___CC_________AA______GG______AA
45. _1212_5_>_FP
CCAA___CC_________AA______GG______AA
46. _1212_7_>_FP
CCAA___CC_________AA______GG______AA
47. _1212_9_>_FP
CCAA___CC_________AA______GG______AA
48. _8353_1
CCAA___CC_________AA______GG______AA
49. _8353_4
CCAA___CC_________AA______GG______AA
50. _8353_5
CCAA___CC_________AA______GG______AA
51. _8353_7
CCAA___CC_________AA______GG______AA
52. _8353_8
CCAA___CC_________AA______GG______AA
53. _8353_10
CCAA___CC_________AA______GG______AA
54. _8353_12
CCAA___CC_________AA______GG______AA
55. _8353_13
CCAA___CC_________AA______GG______AA
56. _8353_14
CCAA___CC_________AA______GG______AA
57. _8353_15
CCAA___CC_________AA______GG______AA
58. _8353_16
CCAA___CC_________AA______GG______AA
59. _8353_17
CCAA___CC_________AA______GG______AA
60. _8353_18
CCAA___CC_________AA______GG______AA
61. _8353_19
CCAA___CC_________AA______GG______AA
62. _8353_23
CCAA___CC_________AA______GG______AA
63. _8353_24
CCAA___CC_________AA______GG______AA
64. _Cabiria
CCAA___CC_________AA______GG______AA
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
2. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
3. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
4. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
5. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
6. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
7. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
8. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
9. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
10. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
11. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
12. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
13. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
14. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
15. _GC-01-039-2-16
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
16. _GC-08-154-3-53
___CCCC___GGTTAACC___TTAATTGGAA
17. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
18. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
19. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
20. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
21. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
22. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
23. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
24. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
25. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
26. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
27. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
28. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
29. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
30. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
31. _GC-08-154-3-53
___CCCCTTGGTTAACCACTTAATTGGAA
32. _GC-01-39-2-16
GGCCCC___GGAAAACCACAA___AA___GG
33. _1212_1
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
34. _1212_2
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
35. _1212_3
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
36. _1212_6
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
37. _1212_8
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
38. _1212_11
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
39. _1212_12
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
40. _1212_13
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
41. _1212_13
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
42. _1212_14
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
43. _1212_15
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
44. _1212_16_>_F
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
45. _1212_5_>_FP
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
46. _1212_7_>_FP
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
47. _1212_9_>_FP
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
48. _8353_1
______CC______TT___CC_________TTGG___
49. _8353_4
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
50. _8353_5
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
51. _8353_7
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
52. _8353_8
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
53. _8353_10
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
54. _8353_12
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
55. _8353_13
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
56. _8353_14
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
57. _8353_15
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
58. _8353_16
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
59. _8353_17
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
60. _8353_18
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
61. _8353_19
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
62. _8353_23
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
63. _8353_24
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
64. _Cabiria
______CCTT___TT___CCAC______TTAA___
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
2. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
3. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
4. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
5. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
6. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
7. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTT___TTAAGG___GGCCCC
8. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
9. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
10. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
11. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
12. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
13. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
14. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
15. _GC-01-039-2-16
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
16. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GG___CC
17. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
18. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
19. _GC-08-154-3-53
___TTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
20. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
21. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
22. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
23. _GC-08-154-3-53
___TTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
24. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
25. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
26. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
27. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
28. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
29. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
30. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
31. _GC-08-154-3-53
AATTCCGGGGTTTTTTAAGG___GGCCCC
32. _GC-01-39-2-16
AA______CCGGAAAAAAAACCGGCC___GG
33. _1212_1
_________GG_____________________GG___CC
34. _1212_2
_________GG_____________________GG___CC
35. _1212_3
_________GG_____________________GG___CC
36. _1212_6
_________GG_____________________GG___CC
37. _1212_8
_________GG_____________________GG___CC
38. _1212_11
_________GG_____________________GG___CC
39. _1212_12
_________GG_____________________GG___CC
40. _1212_13
_________GG_____________________GG___CC
41. _1212_13
_________GG_____________________GG___CC
42. _1212_14
_________GG_____________________GG___CC
43. _1212_15
_________GG_____________________GG___CC
44. _1212_16_>_F
_________GG_____________________GG___CC
45. _1212_5_>_FP
_________GG_____________________GG___CC
46. _1212_7_>_FP
_________GG_____________________GG___CC
47. _1212_9_>_FP
_________GG_____________________GG___CC
48. _8353_1
_________GG_____________________GG___CC
49. _8353_4
_________GG_____________________GG___CC
50. _8353_5
_________GG_____________________GG___CC
51. _8353_7
_________GG_____________________GG___CC
52. _8353_8
_________GG_____________________GG___CC
53. _8353_10
_________GG_____________________GG___CC
54. _8353_12
_________GG_____________________GG___CC
55. _8353_13
_________GG_____________________GG___CC
56. _8353_14
_________GG_____________________GG___CC
57. _8353_15
_________GG_____________________GG___CC
58. _8353_16
_________GG_____________________GG___CC
59. _8353_17
_________GG_____________________GG___CC
60. _8353_18
_________GG_____________________GG___CC
61. _8353_19
_________GG_____________________GG___CC
62. _8353_23
_________GG_____________________GG___CC
63. _8353_24
_________GG_____________________GG___CC
64. _Cabiria
_________GG_____________________GG___CC
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
2. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
3. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
4. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
5. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
6. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
7. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
8. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
9. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
10. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
11. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
12. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
13. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
14. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
15. _GC-01-039-2-16
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
16. _GC-08-154-3-53
CCAA___GGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
17. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
18. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
19. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
20. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
21. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
22. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
23. _GC-08-154-3-53
CCAA___GGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
24. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
25. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
26. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
27. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
28. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
29. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
30. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
31. _GC-08-154-3-53
CCAATTGGCCAATTGGTTTTCCCCAAGG
32. _GC-01-39-2-16
GGAAAAGGGGAAAAGG___AA___GGAACC
33. _1212_1
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
34. _1212_2
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
35. _1212_3
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
36. _1212_6
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
37. _1212_8
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
38. _1212_11
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
39. _1212_12
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
40. _1212_13
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
41. _1212_13
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
42. _1212_14
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
43. _1212_15
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
44. _1212_16_>_F
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
45. _1212_5_>_FP
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
46. _1212_7_>_FP
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
47. _1212_9_>_FP
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
48. _8353_1
_________GG___AATTGG_________CCAA___
49. _8353_4
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
50. _8353_5
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
51. _8353_7
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
52. _8353_8
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
53. _8353_10
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
54. _8353_12
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
55. _8353_13
_________GG___AATTGG_________CCAA___
56. _8353_14
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
57. _8353_15
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
58. _8353_16
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
59. _8353_17
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
60. _8353_18
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
61. _8353_19
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
62. _8353_23
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
63. _8353_24
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
64. _Cabiria
______TTGG___AATTGG_________CCAA___
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
2. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
3. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
4. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
5. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
6. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
7. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
8. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
9. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
10. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
11. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
12. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
13. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
14. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
15. _GC-01-039-2-16
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
16. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCC___TTCCGGCCTTCCTTAA
17. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
18. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
19. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
20. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
21. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
22. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
23. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
24. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
25. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
26. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
27. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
28. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
29. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
30. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
31. _GC-08-154-3-53
AACCAGTTCCTTTTCCGGCCTTCCTTAA
32. _GC-01-39-2-16
AAGGAG______AAAA___CC___AAGGAAAA
33. _1212_1
AA_________CC______CC______TTCC___AA
34. _1212_2
AA_________CC______CC______TTCC___AA
35. _1212_3
AA_________CC______CC______TTCC___AA
36. _1212_6
AA_________CC______CC______TTCC___AA
37. _1212_8
AA_________CC______CC______TTCC___AA
38. _1212_11
AA_________CC______CC______TTCC___AA
39. _1212_12
AA_________CC______CC______TTCC___AA
40. _1212_13
AA_________CC______CC______TTCC___AA
41. _1212_13
AA_________CC______CC______TTCC___AA
42. _1212_14
AA_________CC______CC______TTCC___AA
43. _1212_15
AA_________CC______CC______TTCC___AA
44. _1212_16_>_F
AA_________CC______CC______TTCC___AA
45. _1212_5_>_FP
AA_________CC______CC______TTCC___AA
46. _1212_7_>_FP
AA_________CC______CC______TTCC___AA
47. _1212_9_>_FP
AA_________CC______CC______TTCC___AA
48. _8353_1
AA_________CC______CC______TTCC___AA
49. _8353_4
AA_________CC______CC______TTCC___AA
50. _8353_5
AA_________CC______CC______TTCC___AA
51. _8353_7
AA_________CC______CC______TTCC___AA
52. _8353_8
AA_________CC______CC______TTCC___AA
53. _8353_10
AA_________CC______CC______TTCC___AA
54. _8353_12
AA_________CC______CC______TTCC___AA
55. _8353_13
AA_________CC______CC______TTCC___AA
56. _8353_14
AA_________CC______CC______TTCC___AA
57. _8353_15
AA_________CC______CC______TTCC___AA
58. _8353_16
AA_________CC______CC______TTCC___AA
59. _8353_17
AA_________CC______CC______TTCC___AA
60. _8353_18
AA_________CC______CC______TTCC___AA
61. _8353_19
AA_________CC______CC______TTCC___AA
62. _8353_23
AA_________CC______CC______TTCC___AA
63. _8353_24
AA_________CC______CC______TTCC___AA
64. _Cabiria
AA_________CC______CC______TTCC___AA
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96   
1. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
2. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
3. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
4. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
5. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
6. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
7. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
8. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
9. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
10. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
11. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
12. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
13. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
14. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
15. _GC-01-039-2-16
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
16. _GC-08-154-3-53
GG___TTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
17. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
18. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
19. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
20. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
21. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
22. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
23. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
24. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
25. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
26. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
27. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
28. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
29. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
30. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
31. _GC-08-154-3-53
GGTTTTCCGGAATTCCAACCAAAAX_XX_X
32. _GC-01-39-2-16
GGAAAAGGCCAAAACC___CCAAAAX_XX_X
33. _1212_1
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
34. _1212_2
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
35. _1212_3
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
36. _1212_6
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
37. _1212_8
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
38. _1212_11
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
39. _1212_12
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
40. _1212_13
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
41. _1212_13
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
42. _1212_14
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
43. _1212_15
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
44. _1212_16_>_F
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
45. _1212_5_>_FP
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
46. _1212_7_>_FP
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
47. _1212_9_>_FP
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
48. _8353_1
_________CCGGAATT_______________X_XX_X
49. _8353_4
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
50. _8353_5
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
51. _8353_7
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
52. _8353_8
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
53. _8353_10
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
54. _8353_12
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
55. _8353_13
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
56. _8353_14
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
57. _8353_15
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
58. _8353_16
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
59. _8353_17
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
60. _8353_18
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
61. _8353_19
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
62. _8353_23
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
63. _8353_24
___TT___CCGGAATT_______________X_XX_X
64. _Cabiria
___TT___CCGGAGTT_______________X_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
2._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
3._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
4._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 5
Notes: 5 > FP2
 Mars, 2018
5._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
6._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 7
Notes: 7 > FP4
 Mars, 2018
7._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
8._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 9
Notes: 9 > FP1
 Mars, 2018
9._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018
10._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018
11._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
12._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018
13._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018
14._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 16
Notes: 16 > FP3
 Mars, 2018
15._SIAL_70 GC-01-039-2-16
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
16._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
17._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
18._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
19._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
20._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
21._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
22._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018
23._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
24._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018
25._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018
26._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018
27._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 17
Notes: 17
 Mars, 2018
28._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 18
Notes: 18
 Mars, 2018
29._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 19
Notes: 19
 Mars, 2018
30._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 23
Notes: 23
 Mars, 2018
31._SIAL_70 GC-08-154-3-53
Location: Tree: 24
Notes: 24
 Mars, 2018
32._SIAL_70 GC-01-39-2-16
Location: Field: 1, Block: 2, Rep: 12, Tree: 1
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018
33._SIAL_70
Location: 1212 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
34._SIAL_70
Location: 1212 2
 Dapeng Zhang, 2016
35._SIAL_70
Location: 1212 3
 Dapeng Zhang, 2016
36._SIAL_70
Location: 1212 6
 Dapeng Zhang, 2016
37._SIAL_70
Location: 1212 8
 Dapeng Zhang, 2016
38._SIAL_70
Location: 1212 11
 Dapeng Zhang, 2016
39._SIAL_70
Location: 1212 12
 Dapeng Zhang, 2016
40._SIAL_70
Location: 1212 13
 Dapeng Zhang, 2016
41._SIAL_70
Location: 1212 13
 Dapeng Zhang, 2016
42._SIAL_70
Location: 1212 14
 Dapeng Zhang, 2016
43._SIAL_70
Location: 1212 15
 Dapeng Zhang, 2016
44._SIAL_70
Location: 1212 16 > F
 Dapeng Zhang, 2016
45._SIAL_70
Location: 1212 5 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
46._SIAL_70
Location: 1212 7 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
47._SIAL_70
Location: 1212 9 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
48._SIAL_70
Location: 8353 1
 Dapeng Zhang, 2016
49._SIAL_70
Location: 8353 4
 Dapeng Zhang, 2016
50._SIAL_70
Location: 8353 5
 Dapeng Zhang, 2016
51._SIAL_70
Location: 8353 7
 Dapeng Zhang, 2016
52._SIAL_70
Location: 8353 8
 Dapeng Zhang, 2016
53._SIAL_70
Location: 8353 10
 Dapeng Zhang, 2016
54._SIAL_70
Location: 8353 12
 Dapeng Zhang, 2016
55._SIAL_70
Location: 8353 13
 Dapeng Zhang, 2016
56._SIAL_70
Location: 8353 14
 Dapeng Zhang, 2016
57._SIAL_70
Location: 8353 15
 Dapeng Zhang, 2016
58._SIAL_70
Location: 8353 16
 Dapeng Zhang, 2016
59._SIAL_70
Location: 8353 17
 Dapeng Zhang, 2016
60._SIAL_70
Location: 8353 18
 Dapeng Zhang, 2016
61._SIAL_70
Location: 8353 19
 Dapeng Zhang, 2016
62._SIAL_70
Location: 8353 23
 Dapeng Zhang, 2016
63._SIAL_70
Location: 8353 24
 Dapeng Zhang, 2016

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica

64._SIAL_70
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP497 30TcSNP521
31TcSNP529 32TcSNP534 33TcSNP547 34TcSNP560 35TcSNP561
36TcSNP577 37TcSNP591 38TcSNP602 39TcSNP606 40TcSNP619
41TcSNP645 42TcSNP653 43TcSNP689 44TcSNP701 45TcSNP702
46TcSNP723 47TcSNP731 48TcSNP751 49TcSNP776 50TcSNP799
51TcSNP823 52TcSNP836 53TcSNP860 54TcSNP872 55TcSNP878
56TcSNP891 57TcSNP894 58TcSNP899 59TcSNP917 60TcSNP929
61TcSNP944 62TcSNP953 63TcSNP994 64TcSNP998 65TcSNP999
66TcSNP1034 67TcSNP1041 68TcSNP1060 69TcSNP1062 70TcSNP1063
71TcSNP1075 72TcSNP1096 73TcSNP1111 74TcSNP1126 75TcSNP1144
76TcSNP1149 77TcSNP1156 78TcSNP1165 79TcSNP1175 80TcSNP1242
81TcSNP1253 82TcSNP1270 83TcSNP1309 84TcSNP1350 85TcSNP1383
86TcSNP1414 87TcSNP1439 88TcSNP1442 89TcSNP1458 90TcSNP1484
91TcSNP1520 92Tcm001s00947643 93Tcm002s20575712 94Tcm003s01336581 95Tcm003s07402719
96Tcm006s26664133